Attendos medarbetare

Attendo består av människor som jobbar för och med människor. På Attendo arbetar mer än 20 000 medarbetare i omsorgs- och vårdenheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Hos oss har undersköterskor, vårdare, sjuksköterskor, läkare och socionomer viktiga roller. Så gott som alla ledare kommer från olika vård- och omvårdnadsyrken, eftersom hög kompetens inom vård och omsorg är en förutsättning för god kvalitet i Attendos verksamhet.

Tillsammans med väl utvecklade ledningssystem och en bra organisation skapar vi trygghet för både patienter och kunder.

Attendo har en platt organisation med omfattande lokalt självbestämmande och eget ekonomiskt ansvar.  Vi vill att våra ledare ska känna fullt ansvar för sin verksamhet.

Attendo är mångfald

Människor i olika skeden av livet, med olika nationaliteter och behov, tar del av Attendos vård och omsorg varje dag. Därför är mångfald bland medarbetarna viktigt för oss, inte minst vad gäller kulturell bakgrund.

Varje medarbetare ska behandlas respektfullt och ges samma möjligheter till utveckling. Attendo har stolta medarbetare som står upp för alla människors lika värde och som gör skillnad i omsorgen varje dag. Vi motverkar aktivt alla former av diskriminering.

Styrkan sitter i kulturen

Allt vi gör utgår från individen. Den som omfattas av Attendos tjänster ska alltid känna sig trygg, säker, självständig och få hjälp att växa som människa. Detta ligger till grund för Attendos vision Att stärka individen, vilken vår kultur ska bära.

Attendo består av många självständiga enheter i flera länder. Verksamheten styrs av såväl interna riktlinjer och instruktioner som externa lagar och regler. Våra värderingar är viktiga vägvisare i vardagen och fungerar därför också som verktyg för samordning och kvalitet.

Läs mer om Attendos Vision och värderingar

Ledarskap enligt Attendo

Allt ledarskap i Attendo utgår från vår modell, vår kultur och våra värderingar. Hos oss handlar ledarskap om ansvar, synlighet och tillgänglighet. En ledare ska vara öppen och tydlig i den egna kommunikationen samtidigt som han eller hon är lyhörd inför andras idéer. Kommunikationen i ledarrollen är mycket viktig med tanke på att Attendos ledare har många kontakter med olika intressenter.

Ledarskapet ska främja möjligheter för medarbetaren att ta eget ansvar, ta aktiv del i beslut och utvecklas både i sin yrkesroll och som person. Attendos samverkan med de organisationer som företräder våra medarbetare är en naturlig del i vårt utvecklings- och förbättringsarbete.

Kompetenta medarbetare

Arbetet inom Attendo präglas av initiativ, ansvarstagande, delaktighet och öppenhet inför förändringar. Medarbetarnas kompetens, engagemang och omtanke är avgörande för att kunderna och deras när­stående ska vara nöjda med våra insatser.

För oss innebär kompetens att våra medarbetare har rätt kunskap, erfarenhet och engagemang.

Som medarbetare på Attendo får du alltid:

  • En gedigen introduktion med bland annat handledda arbetspass och fadderverksamhet.
  • Årliga utvecklingssamtal utifrån företagets och medarbetarens målsättningar.
  • Kompetensutveckling utifrån din individuella plan.
  • Möjlighet och uppmuntran till jobbrotation
  • Möjlighet till särskilt ansvar för områden såsom inköp eller att vara kvalitetssamordnare och värderingscoach.

Medarbetarundersökning kompletterar dialog

Som ett komplement till daglig dialog genomför vi regelbundet medarbetarundersökningar. Undersökningens resultat uttrycks i index inom områdena engagemang, kompetens, delaktighet, hjälpsamhet, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa, ­värderingar, arbete och arbetssituation, samt som ett totalindex.

Förutom den stora medarbetarundersökningen genomför vi löpande så kallade temperaturmätningar av medarbetarnas arbetssituation samt hur nöjda de är med arbetet och sin arbetsplats.

Trygg arbetsmiljö

På Attendo har medarbetare gemensamt ansvar för trygghet och trivsel på jobbet. Genom att agera aktivt och förebyggande minskar vi risker och bidrar till medarbetarnas hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser. I vissa verksamheter tränas chefer och medarbetare regelbundet i att bedöma risker och agera på ett sätt som gör att hotfulla situationer kan undvikas.

Attendo följer upp sjukskrivningar för att hjälpa medarbetare att så snabbt som är lämpligt komma tillbaka i arbete. Närmaste chef ansvarar för att ta kontakt första sjukskrivningsdagen, samtal om rehabilitering hålls löpande och långa sjukskrivningar hanteras strukturerat.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg till hälso-, sjukvård och tandvård. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.