Arvoden och ersättningar

hero icon left
hero icon right

Arvode till styrelseledamöter


Arvode till styrelseledamöter i Attendo, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. Den senaste informationen om beslutade respektive utbetalda arvoden till styrelsens ledamöter finns i protokoll från föregående årsstämma samt not K5 (Information om styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda) i Attendos årsredovisning.


Ersättning till ledande befattningshavare


Ersättning till ledande befattningshavare i Attendo baseras på riktlinjer som antagits av bolagsstämman och beslutas av styrelsen.

De gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs på årsstämman den 15 april 2020. Enligt riktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver, och oberoende av riktlinjerna, besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Under 2021 beslöt styrelsen att frångå systemet med rörlig ersättning. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs därmed från och med räkenskapsåret 2021 huvudsakligen av fast lön och pension.

Mer information om beslutade och utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare, samt anställningsvillkor, finns i not K5 (Information om styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda) i Attendos årsredovisning.


Långsiktiga incitamentsprogram


Attendo har ett flertal långsiktiga incitamentsprogram som antagits av bolagsstämman. För närvarande är ett aktiesparprogram, två prestationsaktieprogram och två teckningsoptionsprogram utestående. Utöver dessa program har Attendos huvudägare, Nordstjernan, vid två tillfällen ställt ut köpoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Attendo. De långsiktiga incitamentsprogrammen löper mellan tre och fem år.

Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att ledande befattningshavare inom Attendo ska ha ett personligt intresse i Attendos långsiktiga utveckling. Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram har också utformats med en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till Attendos långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet.

En detaljerad redogörelse för respektive program och villkor finns i styrelsens ersättningsrapport. Finansiell information avseende programmen framgår av not K5 (Information om styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda) i Attendos årsredovisning.