Koncernledningen

Verkställande direktören och koncernledningen leder det löpande arbetet för att uppnå Attendos strategi och mål. Attendos operativa verksamhet är indelad i två geografiska affärsområden som styrs av respektive affärsområdeschef.

hero icon left
hero icon right

Attendos koncernfunktioner

Attendos organisation är grundad på en gemensam vision och starka värderingar men med ett decentraliserat ansvar för att behålla entreprenörsanda och lokal förankring. Affärsområdescheferna är ansvariga för den operationella och finansiella uppföljningen inom sitt respektive affärsområde. Respektive affärsområdeschef rapporterar till den verkställande direktören. Utöver detta finns tre koncernfunktioner: Ekonomi och finans, Affärsutveckling samt Kommunikation och IR, vilka rapporterar direkt till den verkställande direktören.

Attendos verkställande direktör och koncernledning leder Attendo i enlighet med styrelsens riktlinjer. Koncernledningen sammanträder regelbundet och behandlar ärenden såsom bolagets resultat, finansiella ställning, strategi och affärsplaner, kvalitetsarbete samt koncernens personal- och organisationsfrågor.