Risker och riskhantering

All verksamhet innebär risker. Att hantera risker är nödvändigt för att Attendo skall kunna följa sina strategier och uppnå sina företagsmål. Riskhantering, det vill säga arbetet med att identifiera, hantera och övervaka risker är därmed en viktig del av Attendos verksamhet.

Koncernövergripande riskbedömning

Stabs- och affärsområdescheferna ansvarar för riskhanteringen inom ramen för sitt verksamhetsområde. Attendo har en koncernövergripande funktion för att hantera riskbedömning och intern kontroll, vilken skall fungera som stöd till stabs- och affärsområdena i deras arbete med risker och ­kontroll.

Syftet med internkontrollfunktionen är att skapa en koncernövergripande riskbedömning samt utifrån denna implementera kontrollverktyg som inom ramen för Attendos strategiska målsättning skapar god kontroll över kritiska processer. Arbetet utgår från en av revisionsutskottet godkänd årsplan. Årligen utförs en riskbedömning av hela koncernen samt på affärsområdesnivå utifrån både operationella och finansiella risker.

Bransch- och marknadsrisker

Risker är ett naturligt inslag i affärsverksamhet och företagande. Det tillhör det dagliga arbetet i Attendo att hantera risker, att förhindra att skador uppstår samt att begränsa de skador som ändå inträffar.

Marknadsrisker

Marknaden för vård och omsorg kännetecknas av konkurrens med ett antal större och ett flertal mindre aktörer. Detta medför ­risker både avseende tillväxt och prisutveckling. Attendo måste därför kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att kunna erbjuda brukarna bästa möjliga vård och omsorg ur ett kvalitetsperspektiv till ett för kunderna konkurrenskraftigt pris.

Politiska risker

Majoriteten av den vård och omsorg som bedrivs på Attendos marknader sker med offentlig finansiering i kommunal regi. I varierande utsträckning låter kommuner privata aktörer bedriva vård och omsorg för att skapa kvalitet, ekonomi och förändring i verksamheten. Som huvudregel sker detta genom att kommunen överlåter ansvaret för driften av verksamheter, som tidigare bedrivits i kommunal regi, till privata entreprenörer genom offentlig upphandling av tidsbegränsade kontrakt. Valet av produktionsmodell är beroende av politiska beslut, vilket innebär att Attendos tillväxtmöjligheter är beroende av politikers syn på hur vård och omsorg skall bedrivas.
Politiska beslut, som leder till förändringar i lagstiftning, kan ha betydande påverkan på Attendos verksamhet. Lagstiftningsprocessen i de länder där Attendo är verksamt är transparent, vilket betyder att lagförändringar, ­normalt är kända i god tid innan de införs.

Den svenska regeringen och Vänsterpartiet träffade 2014 en överenskommelse om att utreda möjligheten att inskränka valfrihet och vinstutdelningar i skola, sjukvård och omsorg. Denna överenskommelse skapar betydande osäkerhet om förutsättningarna för investeringar i svensk välfärd. Detta medför att viktiga frågor så som kvalitetsutveckling, innovation och lång­siktig kompetensförsörjning i svensk välfärd inte får tillräcklig uppmärksamhet.

Detta är särskilt olyckligt givet de utmaningar ­Sverige står inför med ökande vård- och omsorgsbehov, samtidigt som medborgarna ställer allt högre krav på mångfald, valfrihet och tillgänglighet. Utredningen tillsattes under mars 2015 och skall redovisa sina förslag senast 1 november 2016. Det är idag svårt att bedöma vilka slutsatser en utredning kommer att komma fram till, vilka eventuella propositioner utredningen kommer leda till samt vilket parlamentariskt stöd dessa propositioner skulle få i Riksdagen.

Operationella risker

Krav på kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg ställs från olika håll; från myndigheter, beställare, brukare och närstående. Inte minst ställer Attendo mycket höga krav på sin verksamhet inom dessa områden. Ständigt arbete med förbättringar inom kvalitet och säkerhet för brukare i våra verksamheter är avgörande för Attendos framgång. Dessa områden har därför en självklar och central plats i koncernens strategiska arbete.
Den formella utgångspunkten för hög kvalitet och säkerhet utgörs av regelverken i de lagar och förordningar som reglerar Attendos verksamhet i de länder företaget är verksamt. De lagarna omfattar primärt socialtjänst, hälso- och sjukvård samt omsorg till personer med funktionsnedsättning men även en rad andra lagar och förordningar.

Utöver detta följer Attendo noggrant utvecklingen inom kvalitet och säkerhet både nationellt och internationellt. Attendo leder och styr verksamheterna genom kvalitetssystem där kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och miljö är integrerat. Attendo har satt en tydlig struktur i kvalitetsarbetet; ett system med rutiner, riktlinjer och dokumentation. Attendos erfarenhet är att bra rutiner ger mer tid till den enskilde individen då vi ­slipper finna nya lösningar i varje situation och kan ge ”det lilla extra” som vi vet betyder mycket för den enskildes upplevelse. Samtidigt ger rutinerna möjlighet att planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Humankapitalrisker

Tillgång till kompetenta medarbetare är en nyckelfaktor för bolagets verksamhet. Attendo arbetar fortlöpande med att utveckla modeller för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare.

Prissättningsrisker

Då ett stort antal av Attendos kundkontrakt löper över flera år innebär prissättningen av kontrakten en ekonomisk risk. Attendos prissättning baserar sig på egenutvecklade och beprövade modeller och processer som framtagits för att minimera ­risken för felprissättning. Den största kostnadsposten i verksamheten är löner. Kraftiga löneökningar skulle därför kunna medföra ekonomiska risker för bolaget. I de flesta kundkontrakt är dock prisnivån kopplad till ett arbetskraftsindex eller liknande index vilket medför att prisutvecklingen följer lönekostnads­utvecklingen på lång sikt.

Kontraktsrisker

Attendos verksamhet innefattar ett stort antal kommersiella kund- och leverantörsavtal. Kundavtalen löper vanligtvis över en tidsperiod om 2–6 år. Attendos verksamhet är dock inte beroende av något enskilt kommersiellt avtal. Attendo tar hjälp av externa jurister för att hantera särskilda avtalsrisker vid upprättande av avtal. Ansvars- och avbrottsrisker täcks av försäkringar som är upprättade och utformade i samarbete med externa försäkringsrådgivare.
Det finns dock en viss risk att en situation kan uppstå som inte täcks av en försäkring, vilket i sig kan innebära en ekonomisk förlust. Det stora antalet verksamheter inom koncernen gör dock att denna risk är begränsad.

Hyreskontraktsrisk

Attendos tjänster inom egen regiverksamhet erbjuds i egna ­boenden och lokaler. Merparten av dessa boenden och lokaler hyr Attendo av fastighetspartners vilket innebär att Attendo träder in i fleråriga hyreskontrakt. Om efterfrågan på Attendos tjänster skulle vara låg medför de fleråriga hyresåtalanden en ekonomisk risk. Attendo har egenutvecklade modeller och processer för att minimera risken för att fleråriga hyresavtal ingås i regioner och områden där efterfrågan för Attendos tjänster är ogynnsam.

Förvärvsrisker

Attendo förvärvar i huvudsak mindre bolag och enheter inom verksamhetsområden som företaget har god kunskap om. Attendo har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt med krav på analys, dokumentation och styrelsebeslut inför varje enskilt ­förvärv, varför riskerna är begränsade.
Fastighetsrisker
Attendos verksamhet bedrivs både i lokaler som upplåts av uppdragsgivaren och i lokaler som hyrs eller ägs av Attendo. I de fall som Attendo äger, eller ansvarar för, fast egendom har bolaget egendomsförsäkringar som är upprättade och utformade i sam­arbete med externa försäkringsrådgivare.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett flertal finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, finansiell motpartsrisk, likviditets- och finansieringsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Riskhanteringen sköts av en central finansavdelning enligt fastställda principer.

Valutarisk

Koncernen verkar internationellt och utsätts därigenom för ­valutarisker från olika valutaexponeringar, framför allt avseende Euro men även Norska kronor och Danska kronor. Valutarisker delas in i transaktionsrisk och omräkningsrisk. Då inköp och ­fakturering i huvudsak sker i respektive lands valuta är trans­aktions­riskexponeringen i Attendo ej väsentlig. Koncernens resultat påverkas av omräkning av utländska dotterbolags resultaträkningar, där omräkningen sker till räkenskapsårets genomsnittskurs. I det fall det utländska dotterbolagets lokala valuta förändras i relation till SEK, förändras koncernens redovisade nettoomsättning och resultat som omräknas till SEK. Vidare uppstår valutarisk genom omräkning av redovisade tillgångar och skulder i utlandsverksamheter.
Exponeringen i Euro är i detta avseende väsentlig och investeringen i Finland har därför delvis finansierats genom upplåning i Euro (säkring av nettoinvesteringen i Finland). Då valutaexponeringen i norska kronor och danska kronor inte är av väsentlig art sker ingen valutasäkring av dessa omräkningsrisker.

Ränterisk

Koncernens ränterisk relaterar primärt till koncernens lång­fristiga upplåning och banktillgodohavanden i nordiska affärsbanker. Vid räkenskapsperiodens slut var 100 procent av upp­låningen till rörlig ränta. För att minska risken i upplåningen med rörlig ränta har ränteswapsavtal träffats.

Kreditrisk

Kundkreditrisken består av utestående kundfordringar och icke fakturerade utförda tjänster till Attendos kunder. Attendos ­kunder är i huvudsak kommuner vilka bedöms ha mycket hög kreditvärdighet. Risken för kundkreditförluster inom koncernen bedöms därför som begränsad.
Finansiell motpartsrisk
Med finansiell motpartsrisk avses exponering i form av placeringar av överskottslikviditet och derivatkontrakt mot banker och finansinstitut. Likvida medel investeras endast i statspapper eller hos banker med en hög officiell kreditrating. Derivatkontrakt ingås enbart med banker med kreditrating på lägst A1/P1 och med vilka Attendo har en långsiktig kundrelation.

Likviditets- och finansieringsrisk

Med likviditetsrisken avses risken att Attendo inte kan möta sina betalningsförpliktelser. Attendo hanterar sin likviditetsrisk genom bibehållande av en likviditetsreserv (kassa, banktillgodohavande och den outnyttjade delen av befintliga krediter). Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av utestående lån inte kan genomföras eller fördyras. Finansavdelningen strävar efter att ha en finansiering där krediter förfaller vid olika tidpunkter samt genom att upprätthålla avtal om lyftningsbara krediter.