Omsorgsarbetet i Attendo utförs nästan uteslutande på uppdrag av offentliga beställare. Det ställer krav på oss att bedriva vår verksamhet på ett öppet och ansvarsfullt sätt. Som en ledande omsorgsaktör strävar vi inte bara efter att leva upp till de förväntningar som kunder och närstående, medarbetare och kommunala beställare har, utan också att förtjäna omvärldens förtroende.

Hållbar ekonomi för långsiktig verksamhet

Attendos intäkter bygger på långsiktiga avtal med kommunala beställare, där behoven av omsorg och kundernas val på kort sikt påverkar beläggningen och därmed lönsamheten i den enskilda verksamheten. En betydande del av Attendos kostnader är samtidigt av mer långsiktig natur, såsom hyreskontrakt för de fastigheter där verksamheten bedrivs.

För att kunna bedriva en omsorg som klarar svängningar i beläggning och samtidigt har utrymme för att investera i ny kapacitet, innovationer och effektiva arbetssätt, strävar Attendo efter att generera stabila ekonomiska överskott. Skuldsättning kan underlätta strategiska förvärv eller investeringar som på längre sikt ökar den ekonomiska bärkraften i Attendos verksamhet. För att kunna bära skuldsättningen har Attendo som mål att nettolåneskulden inte ska överstiga 3,75 ggr det redovisade resultatet (EBITDA).

Attendos ägare har lagt fast ett mål om att dela ut 30 procent av vinsten när de finansiella förutsättningarna i övrigt medger det. Det innebär att huvuddelen av vinsten som regel återinvesteras i verksamheten. För åren 2019-2021 har ingen utdelning skett, vilket innebär att hela vinsten återinvesterats.

En betydande skattebetalare

Attendo betalar alltid skatt i det land där verksamheten bedrivs och är en av de privata utförare av omsorgstjänster i Norden som betalar mest skatt. Erlagda skatter består huvudsakligen av lönerelaterade skatter och avgifter, icke-avdragsgill mervärdesskatt på inköp och investeringar, samt bolagsskatt på det överskott som genererats. Attendo samlar också in moms samt preliminära inkomstskatter för samtliga medarbetare.

2021 hade Attendo ett totalt skatteavtryck på knappt 3,9 Mdr kr, varav 2,4 Mdr kr avser erlagd skatt. Huvuddelen av skatteavtrycket avser lönerelaterade skatter och avgifter samt medarbetarnas preliminära inkomstskatt. Bolagsskatten för 2021 uppgick till 74 Mkr.

Vår verksamhet är tydligt reglerad

Såväl Attendo som våra medarbetare måste följa en omfattande och komplex samling av lagar och föreskrifter som reglerar både omsorgsverksamheten och att vara ett börsnoterat företag. All verksamhet ska bedrivas så att den uppfyller såväl gällande regelverk som Attendos egen uppförandekod och andra policys och riktlinjer.

Verksamheten bedrivs i samverkan med offentliga beställare. Innehållet i våra tjänster styrs av myndighetstillstånd, upphandlade avtal med kommuner och olika former av kundvalssystem. I vår roll som partner till kommuner är vi alltid pålitliga, transparenta och lösningsorienterade. Vi respekterar myndigheters regelutövning, men förmedlar också information och synpunkter i frågor som påverkar omsorgsbranschen, förutsättningarna för att bedriva en god omsorg eller vår verksamhet. Transparens och öppenhet styr alla våra kontakter med företrädare för det offentliga. Som ett led i detta välkomnar vi representanter för myndigheter och folkvalda beslutsfattare att besöka våra verksamheter.

Uppförandekod vägleder ledare och medarbetare

Under 2021 antog Attendo en uppdaterad uppförandekod som utgår från Attendos uppdrag och värderingar. Koden innehåller de viktigaste principerna för hur Attendo som företag samt ledare och medarbetare inom Attendo ska agera gentemot kunder, närstående, kollegor och de kommuner som vi samverkar med.

Koden beskriver även agerande vid misstanke om att något inte är som det ska. Där återfinns kommunikationskanaler och särskilt viktiga områden som alla medarbetare ska känna till, såsom rutiner för rapportering av risk för vårdrelaterade missförhållanden och vårdskador, visselblåsarfunktionen samt meddelarfrihet. Koden är ett uttryck för Attendos ställningstagande för öppenhet.

Uppförandekoden gäller för alla Attendos medarbetare, oavsett anställningsform. Under 2022 kommer arbetet med att utbilda ledare och medarbetare i att arbeta med koden att fortsätta, med fokus på digital utbildning och årlig certifiering.

Transparens i verksamheten och runt avvikelser

Attendo har strikta rutiner för att hantera avvikelser i omsorgen. Detta innefattar rutiner för att rapportera, hantera och följa upp eventuella avvikelser från interna riktlinjer eller arbetssätt, liksom allvarliga händelser som lett till eller riskerat att leda till vård- eller omsorgsskador för enskilda (Lex Sarah och Lex Maria). Attendos verksamhet granskas och kontrolleras noggrant av nationella myndigheter, såsom AVI eller IVO, liksom av de kommunala beställarna. Under 2021 har 26 allvarliga händelser rapporterats till svenska myndigheter och 8 anmärkningar har hanterats från nationella tillsynsmyndigheter i Finland.

Höga krav på integritet och tillförlitlighet

Attendo arbetar med personer som befinner sig i en utsatt position, och vars tillstånd måste behandlas med stor respekt för den enskildes integritet. Vi tillämpar rutiner som möter högt ställda krav avseende behandling av personuppgifter och känslig information. Ledare och medarbetare utbildas löpande i informationssäkerhets- och integritetsskyddsfrågor.

Som börsnoterat företag och partner till det offentliga eftersträvar Attendo att den externa rapporteringen ska vara tillförlitlig, informativ och transparent. Vi accepterar inte att felaktig eller vilseledande information rapporteras i våra system för att påverka måluppfyllelse, resultatmått eller information som ska rapporteras till kommuner eller myndigheter.