Fokus på kvalitet

Attendos kvalitetsarbete går längre än de krav lagstiftaren och beställare ställer. Vi arbetar systematiskt med nya metoder och innovationer med ambitionen att ständigt förbättra kvalitetsarbetet.

hero icon left
hero icon right

En branschledande kvalitetsmodell

Attendos kvalitetsarbete utgår från en modell med tre pelare:

Nöjda individer: Samtliga insatser utgår från kundens önskemål och behov. Attendo har länge följt upp nöjdheten bland kunder och deras anhöriga och vi ser en tydlig positiv trend över tid.

Systematiskt förbättringsarbete: Vi arbetar genomtänkt och systematiskt i varje led med planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Det säkerställer att vi följer lagar och regler och att vi hela tiden identifierar och tar tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten.

Bästa tillgängliga kunskap: Attendo lägger stor vikt vid kunskapsöverföring, och har rutiner för att sprida bästa tillgängliga kunskap och arbetssätt i hela organisationen. Vi jämför enheter för att identifiera och sprida förbättringar till fler verksamheter.

Kvalitetstermometern visar utvecklingen

Attendos eget kvalitetsindex, Kvalitetstermometern, består av totalt tio delar som reflekterar arbetet inom de tre pelarna. Genom resultaten på enhets-, region- och koncernnivå får vi en god överblick över hur väl kvalitetsarbetet fungerar och vad som behöver göras för att ytterligare höja kvaliteten. Centrala kvalitetsfunktioner genomför regelbundet omfattande egenkontroller och revisioner samt stödjer och utbildar de lokala kvalitetssamordnarna.

Kvalitetsbokslut

Varje år sammanställer Attendo resultatet av de kvalitetsinsatser vi gör i våra verksamheter i ett Kvalitetsbokslut. I bokslutet går det att läsa dels om vilka resultat vi uppnår, men även om hur vi under året förändrat våra arbetssätt, förfinat våra metoder att mäta kvaliteten och förbättrat vardagen för våra kunder.

Kvalitetsindex

Attendo strävar efter att bibehålla och utveckla den ledande positionen inom kvalitet och kundnöjdhet.

84 av 100 kvalitetsindex 2018

För mer information

Kommunikations- och IR-direktör
Andreas Koch

Tel: +46 70 509 77 61
Email: andreas.koch@attendo.com