Fokus på kvalitet

Attendos kvalitetsarbete går längre än vad lagstiftare och beställare kräver. Ambitionen är att erbjuda en hög och stabil teknisk kvalitet samt driva utvecklingen av nya metoder och ny teknik i branschen. Attendo arbetar systematiskt för att ständigt förbättra och följa upp kvalitetsarbetet.

hero icon left
hero icon right

Överträffar lagar och avtal

Innehållet i våra omsorgstjänster regleras genom avtal, lagar och föreskrifter. Det gäller även krav på exempelvis arbetsmiljö, informationssäkerhet, smittskydd, livsmedelshantering och brandskydd. Tillsynsmyndigheter har tillsammans med beställaren ansvaret för att säkerställa att omsorgen är av god kvalitet och granskar löpande vår verksamhet.

Attendo dokumenterar och utvärderar löpande såväl omsorgsinsatser som verksamheten i stort. Kvalitetsarbetet utgår från riktlinjer, stöd och uppföljningar från centrala kvalitetsfunktioner i varje affärsområde, och drivs lokalt av särskilda kvalitetscoacher eller andra ansvariga i verksamheterna.

Efter omsorgskrisen 2019 har Attendo Finland genom systematiska förbättringar ökat nöjdheten bland kunder och närstående, samt minskat både antalet inspektioner och anmärkningar från granskande myndigheter.

Nytt arbetssätt runt kvalitet

Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt systematiskt arbetssätt runt kvalitet. Den nya kvalitetsmodellen ska fokusera på tre områden: 1) upplevd kvalitet, 2) resultat av
omsorgsinsatser, samt 3) teknisk kvalitet och processer. Det nya arbetssättet utvecklas och introduceras löpande i verksamheten, med start i Finland. Som en konsekvens finns inga jämförelsetal för kvalitet i Finland för helåret 2020

Branschledande kvalitetsarbete

Attendo var först inom omsorgen med ett digitalt kvalitetssystem, som i senaste version heter AQ20. I systemet förs varje verksamhets kvalitetsarbete in och utvärderas utifrån tre olika aspekter; nöjda kunder, systematisk förbättring och bästa tillgängliga kunskap.

Genom systemet genereras Attendos eget kvalitetsindex – Kvalitetstermometern. Det består av åtta delar inom de tre grundpelarna. Delarna och dess vikter anpassas till de olika verksamhetstyperna. Resultaten på enhets-, region- och koncernnivå ger en god överblick över hur kvalitetsarbetet fungerar och vad som behöver göras för att ytterligare höja kvaliteten. Centrala kvalitetsfunktioner genomför regelbundet egenkontroller och revisioner samt stödjer och utbildar lokala kvalitetscoacher.

Kvalitetssystem (AQ20)

Attendos system för kvalitetsuppföljning bygger på tre grundpelare:

Nöjda individer: Samtliga insatser utgår från kundens önskemål och behov. Attendo har länge följt upp nöjdheten bland kunder och deras anhöriga och vi ser en tydlig positiv trend över tid.

Systematiskt förbättringsarbete: Vi arbetar genomtänkt och systematiskt i varje led med planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Det säkerställer att vi följer lagar och regler och att vi hela tiden identifierar och tar tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten.

Bästa tillgängliga kunskap: Attendo lägger stor vikt vid kunskapsöverföring, och har rutiner för att sprida bästa tillgängliga kunskap och arbetssätt i hela organisationen. Vi jämför enheter för att identifiera och sprida förbättringar till fler verksamheter.

 

Kvalitetsindex

Attendo strävar efter att bibehålla och utveckla den ledande positionen inom kvalitet och kundnöjdhet.

84 av 100 kvalitetsindex 2018

För mer information

Kommunikations- och IR-direktör
Andreas Koch

Tel: +46 70 509 77 61
Email: andreas.koch@attendo.com