Den som söker och beviljas omsorg har ofta ett långsiktigt behov av stöd i vardagen. Attendo har lång erfarenhet av att anpassa omsorgen efter den enskilda individens behov och önskemål, och bedriver ett systematiskt arbete för att förbättra kundernas hälsa och livskvalitet.

Kvalitet som mäts och följs upp

Attendo strävar efter att kontinuerligt höja kvaliteten i vår verksamhet genom att jobba systematiskt med att utveckla, mäta och följa upp våra omsorgsinsatser. Mycket av det som idag anses vara branschpraxis, som social dokumentation, kontaktmannaskap och egen tid, är resultat av Attendos utvecklingsarbete.

Kvalitetsarbetet inom omsorgen har länge haft fokus på att säkerställa rutiner, arbetssätt och processer. Attendo arbetar idag för att vidga definitionen av kvalitet till att utöver processkvalitet också innefatta såväl kund- och närståendenöjdhet som kundens hälsa och livskvalitet. Det är en genomgripande förändring som också innebär nya sätt att mäta och följa upp Attendos kvalitetsarbete.

Fokus på den enskildes hälsa och livskvalitet

En viktig del i det pågående utvecklingsarbetet inom kvalitet är att flytta fokus från verksamheten till den enskilda kundens upplevda hälsa och livskvalitet. I Finland har ett nytt övergripande kvalitetsramverk introducerats under året, med nya arbetssätt kring kvalitet. En utgångspunkt för det nya arbetssättet i Finland är den nationella kundundersökningen RAI, där ett nytt verktyg för rapportering har utvecklats.

I Skandinavien har en pilotstudie kring uppmätt livskvalitet inletts på ett antal äldreboenden. Den modell för kvalitetsarbete som testas kallas för ASCOT (Adult Social Care Outcomes Toolbox), och är en samling verktyg utvecklade vid University of Kent. Med hjälp av verktygen kan man följa hur hälsa, välmående och livskvalitet utvecklas på kundnivå, vilket sedan läggs till grund för personcentrerade omsorgsinsatser.

Omsorg som möter högt ställda krav

Innehållet i våra omsorgstjänster regleras genom avtal, lagar och föreskrifter. Det gäller även krav på exempelvis arbetsmiljö, informationssäkerhet, smittskydd, livsmedelshantering och brandskydd. Tillsynsmyndigheter har tillsammans med beställaren ansvaret för att säkerställa att omsorgen är av god kvalitet och granskar löpande vår verksamhet. Attendo dokumenterar och utvärderar löpande såväl omsorgsinsatser som verksamheten i stort. Arbetet utgår från riktlinjer, stöd och uppföljningar från centrala kvalitetsfunktioner i varje affärsområde, och drivs lokalt av särskilda kvalitetssamordnare i verksamheterna.

Framgångsrikt arbete mot covid-19

Attendo har under 2021 arbetat strukturerat för att skydda kunder och medarbetare från coronapandemin. Skyddsåtgärder har kvarstått för att så lång som möjligt undvika nya smittvågor. I kombination med vaccination av kunder och medarbetare har detta medfört väsentligt mindre smittspridning och färre dödsfall i covid-19 jämfört med 2020. Attendo har under året låtit utvärdera effekterna av de skyddsåtgärder som vidtogs under det första året av pandemin. Utvärdering utfördes av Sirona Healthcare Group och visar att Attendos äldreboenden hade 19 procentenheter lägre överdödlighet än andra utförare och 25 procentenheter lägre än kommunala äldreboenden under perioden mars 2020-juni 2021.

Undersökningar bekräftar hög kvalitet

Attendo genomför regelbundet undersökningar för att kontrollera att utvecklingen följer uppsatta mål för kundnöjdhet. Det sker dels i egna nationella mätningar som sker utöver den nationella brukarundersökningen, dels genom att löpande följa arbetet i enheter där det pågår ett strukturerat förbättringsarbete. Under 2021 har särskilt fokus lagts på uppföljning av enheter som avviker negativt avseende kundnöjdhet.

Branschledande kvalitetsarbete

Attendo var först inom omsorgen med ett digitalt kvalitetssystem, som i senaste version heter AQ21. I systemet förs varje verksamhets kvalitetsarbete in och utvärderas utifrån fem olika aspekter; systematiskt kvalitetsarbete, allvarliga händelser, extern granskning, dokumentation och internrevision. Genom systemet genereras Attendos eget kvalitetsindex. Resultaten på enhets-, region- och koncernnivå ger en god överblick över hur kvalitetsarbetet fungerar och vad som behöver göras för att ytterligare höja kvaliteten. Centrala kvalitetsfunktioner genomför regelbundet egenkontroller och revisioner samt stödjer och utbildar lokala kvalitetscoacher.

I tillägg till kvalitetsindex utvärderas varje enhet, varje region och hela Attendo efter kundnöjdhet utifrån flera aspekter. Attendo använder såväl egna mätningar som externa undersökningar. I Sverige är Socialstyrelsens brukarundersökning särskilt betydelsefull.

Så jobbar vi för att säkerställa god kvalitet

Det är verksamhetschefen som är ansvarig för att planera, leda och följa upp det dagliga kvalitetsarbetet i verksamheten. Detta sker i samverkan med den lokala kvalitetsorganisationen som bland annat består av kvalitetssamordnare och sjuksköterska. Det viktigaste forumet är det kvalitetsmöte som hålls en gång per månad.

Att förstå kundens och de närståendes situation och behov är en grundförutsättning för att kunna skapa personcentrerad omsorg med god kvalitet. Attendos uppgift är att med omtänksamhet och trygghet ge en god omsorg och stötta kunden i den omställningen som det ofta innebär att flytta till ett särskilt boende.