Hoppa till huvudinnehåll
Den som söker och beviljas omsorg har ofta ett långsiktigt behov av stöd i vardagen. Attendo har lång erfarenhet av att anpassa omsorgen efter den enskilda individens behov och önskemål, och bedriver ett systematiskt arbete för att förbättra kundernas hälsa och livskvalitet.

Kvalitet som mäts och följs upp

Attendo strävar efter att kontinuerligt höja kvaliteten i vår verksamhet genom att jobba systematiskt med att utveckla, mäta och följa upp våra omsorgsinsatser. Mycket av det som idag anses vara branschpraxis, som social dokumentation, kontaktmannaskap och egen tid, är resultat av Attendos utvecklingsarbete.

Under 2022 har Attendo utvecklat ett nytt kvalitetsramverk och tillhörande system för uppföljning med stärkt fokus på hälsoutfall och livskvalitet.

Bemötande som förbättrar kundupplevelsen

Attendo lägger stor vikt vid att möta varje person som behöver omsorg med respekt och omtanke om dennes specifika behov. Genom att se varje människa för den hon är och har varit kan vi anpassa omsorgen efter personliga behov och önskemål, vilket vi vet leder till ökad livskvalitet.

I Finland bedrivs sedan flera år tillbaka ett program för förbättrad kundupplevelse – ASKO. Syftet är att ge stöd åt medarbetares dialog och återkoppling till kunder och närstående. Omkring 400 särskilt utbildade ASKO-tränare leder arbetet ute i verksamheterna, där bland annat samtalskartor används för att ge stöd till samtalen.

Under 2022 har den svenska verksamheten fortsatt rulla ut närståendeappen Nära. Genom appen kan närstående ta del av bland annat måltidsmenyer och aktiviteter, samt följa sina nära och kära på regelbunden basis. Fler än 6 500 inlägg har gjorts under året, en ökning med 82 procent jämfört med 2021. 

Undersökningar bekräftar hög kvalitet

Attendo genomför regelbundet undersökningar för att kontrollera att
utvecklingen följer uppsatta mål för kundnöjdhet. Utöver de resultat som
ges genom nationella brukarundersökningen görs egna kundersökningar
minst två gånger per år för att se hur kundnöjdheten utvecklas.

Under 2022 har flera frågor med öppna svarsalternativ lagts till i undersökningen för att öka förståelsen för vad som driver nöjdheten. Särskilt fokus har också lagts på att utveckla en närståendeundersökning,
där närståendes upplevelse av omsorgen mäts och tas i beaktande. Utfallet mäts som NPS (Net Promoter Score*), och visar att kundnöjdheten för 2022 uppgick till 36 och närståendenöjdheten till 29.

* Net Promoter Score = andelen som svarat 9-10 på frågan om de skulle rekommendera verksamheten minus andelen som svarat 1-5.

Omsorg som möter högt ställda krav

Innehållet i våra omsorgstjänster regleras genom avtal, lagar och föreskrifter. Det gäller även krav på exempelvis arbetsmiljö, informationssäkerhet, smittskydd, livsmedelshantering och brandskydd. Tillsynsmyndigheter har tillsammans med beställaren ansvaret för att följa upp att omsorgen är av god kvalitet och granskar löpande vår verksamhet. Attendo dokumenterar och utvärderar löpande såväl omsorgsinsatser som verksamheten i stort. Arbetet utgår från riktlinjer, stöd och uppföljningar från centrala kvalitetsfunktioner i varje affärsområde, och drivs lokalt av särskilda kvalitetssamordnare i verksamheterna.

Fortsatt arbete mot covid-19

Även under 2022 har pandemin påverkat det praktiska omsorgsarbetet.
Under de inledande vintermånaderna ökade smittspridningen kraftigt till
följd av den nya omikron-varianten av corona-viruset, vilket bland annat
medförde ökad sjukfrånvaro i Attendos verksamheter – särskilt i Finland.

Under våren 2022 nedgraderades covid-19 från samhällsfarlig till anmälningspliktig sjukdom. Attendo har fortsatt att arbeta systematiskt för att minska smittspridning, med noggranna hygienrutiner, användning av skyddsutrustning och testning som främsta åtgärder. Vaccin har getts i påfyllnadsdoser för att skydda riskgrupper i enlighet med nationella rekommendationer.

Sammantaget har detta medfört ytterst få allvarliga fall av covid-19 på Attendos verksamheter under 2022. Slutsatserna från den externa utvärdering som gjordes 2021, att Attendo klarat pandemin bättre än andra omsorgsutförare, kvarstår därmed.

Utveckling av Attendos kvalitetsarbete

Under 2022 har Attendo inlett ett omfattande arbete för att utveckla nya arbetsätt kring kvalitet. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i ett nytt kvalitetsramverk som sätter större fokus på hälsa och välmående. Läs mer om hur vi utvecklat vårt kvalitetsarbete här.