Medarbetare som gör skillnad

Attendos viktigaste resurs är våra medarbetare. Deras omtanke, engagemang och kompetens är avgörande för att kunder och närstående ska vara nöjda med våra insatser. Vi vill erbjuda en stimulerande arbetsplats för alla som vill göra skillnad.

hero icon left
hero icon right

Ett företag med tydliga värderingar

Attendo är ett stort företag med många medarbetare. Vår vision och våra värderingar utgör både en ambition och ett arbetsverktyg. Värderingarna – omtanke, engagemang och kompetens – fungerar som vägvisare för att uppfylla visionen; Att stärka individen. Visionen innebär att vi genom allt vi gör ska se, stödja och stärka varje människa. Strävan är att alla ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Värderingsarbetet utgår från varje verksamhet och de situationer som uppstår lokalt. En regional värderingsorganisation samlas under ett nationellt paraply med ansvar för att genomföra utbildningar, sprida information och ta fram praktiska verktyg för värderingsarbetet. Återkommande värderingsveckor säkerställer att värderingsarbetet sätts i fokus.

Omsorgshjältar i fokus

Attendo har under 2020 lagt större fokus på medarbetare som gör skillnad i omsorgen. I Skandinavien har varje region utsett en regional omsorgshjälte som prövat nya arbetssätt, haft en särskild förmåga att lyfta omsorgen eller vara en förebild för andra. Efter en omröstning bland samtliga medarbetare utsågs Lovelyn Buking, sjuksköterska på Attendo HSL Västerås, till Årets omsorgshjälte.

I Finland har ett omfattande arbete för att förbättra medarbetarupplevelsen sjösatts under 2020. Under begreppet ”förändringsresan” tas en rad initiativ för att förbättra kommunikation och återkoppling, i syfte att få medarbetare delaktiga i arbetet att förbättra såväl det praktiska arbetet som Attendos anseende

En uppförandekod styr hur vi arbetar

Attendos uppförandekod innehåller riktlinjer och stöd för det dagliga arbetet. Koden behandlar affärsetik, men även områden som mänskliga rättigheter, diskriminering, meddelarfrihet,
anställningsvillkor och arbetsmiljö. Attendos medarbetare informeras regelbundet om skyldigheten att förstå och följa koden.

Nöjda medarbetare

Attendo lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare och att medarbetarna ska vara nöjda med sin egen arbetssituation och sin närmaste chef. Vi följer löpande upp vad våra medarbetare tycker genom årliga utvecklingssamtal, månatliga arbetsplatsträffar och daglig dialog. Regelbundna temperaturmätningar undersöker medarbetarnas arbetssituation samt hur nöjda de är med arbetet och sin arbetsplats. Under 2020 ökade medarbetarengagemanget (NPS) till den högsta noteringen någonsin, med ett NPS-resultat på 16 (Skandinavien) respektive 7 (Finland).

Löpande kompetensutveckling

Attendo erbjuder utbildningar av såväl nya som befintliga medarbetare. Nyanställda erbjuds en grundlig introduktion med handledda arbetspass och fadderverksamhet. All kompetensutveckling utgår från individuella planer. Medarbetare kan också delta i lokala, centrala och digitala utbildningar. Vi erbjuder också lärande på arbetsplatsen och uppmuntrar till jobbrotation. Under 2020 har Attendo delat ut ett nyinrättat utvecklingsstipendium till en framstående medarbetare och en verksamhet som visat särskilt goda idéer för att förbättra omsorgsarbetet.

Chefer med stort eget ansvar

Attendo arbetar systematiskt med att rekrytera och utveckla de bästa cheferna. Ledarskap i Attendo handlar om ansvar, synlighet och tillgänglighet. Varje verksamhetschef har ett eget ansvar för sin verksamhet och att delegera ansvar så att medarbetarna känner delaktighet. Stödfunktioner och rutiner säkerställer att verksamheter håller en jämn och hög lägsta nivå.

En god arbetsmiljö

Attendo arbetar aktivt, systematiskt och förebyggande för att minska risker och bidra till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Vi utbildar chefer och medarbetare i att bedöma risker och agera på ett sätt som gör att vi får trygga och säkra arbetsplatser, och förebygger risker för hot och våld. Sjukskrivningar följs upp för att hjälpa medarbetare att snabbt komma tillbaka i arbete.