Fokusområde: Miljömässig hänsyn

Attendos ambition är att vara en resurseffektiv omsorgsutförare på väg mot netto-noll utsläpp av växthusgaser

hero icon left
hero icon right

De resurser som används i omsorgen har en betydande extern påverkan på såväl miljö som klimat. Attendo strävar efter att göra väl avvägda miljöval vidinköp och användning av olika resurser, och har en långsiktig ambition att gå mot att inte tillföra några växthusgaser till atmosfären.

Smarta och effektiva miljöval

Attendo är ett tjänsteföretag vars verksamhet till huvuddelen består av omsorgsarbete. Den miljö- och klimatpåverkan som uppstår i vår verksamhet kommer huvudsakligen från den energi som används i fastigheter och transporter samt från inköp av mat och andra förbrukningsvaror i våra verksamheter.

Attendos miljöpolicy styr mot att göra miljömässiga val inom områdena inköp, transporter, energi- och vattenförbrukning samt avfall (inklusive miljöfarligt avfall). Detta har bland annat lett till en resepolicy där tåg prioriteras för resor upp till 50 mil. Under 2021 har Attendo fortsatt att digitalisera arbetsprocesser och bedriva onlinemöten.

Nya arbetssätt för minskade koldioxidutsläpp

Attendo har under 2021 påbörjat ett arbete för att förändra arbetssättet kring miljö och klimat. En genomgripande kartläggning av Attendos utsläpp av växthusgaser visar att omkring en fjärdedel av utsläppen kommer från driften av Attendos verksamheter (scope 1 och 2). I detta inkluderas såväl energi- som drivmedelsanvändningen i Attendos fastigheter och fordon. Attendo har som långsiktig ambition att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten.

Den större delen av de växthusgaser som uppstår av Attendos verksamhet beräknas komma från externa källor (scope 3). Här återfinns exempelvis Attendos inköp av bland annat mat och förbrukningsmaterial, investeringar samt medarbetares resor till och från jobbet. Dessa utsläpp kan Attendo främst påverka indirekt, genom att förändra användningen av förbrukningsartiklar, minska matsvinnet och göra klimatsmarta menyer, samt uppmuntra medarbetarna att välja pendlingsalternativ med lägre klimatpåverkan.

För att bättre kunna mäta och följa upp Attendos klimatpåverkan kommer beräkningarna av växthusgaser att förfinas under kommande år.

Miljöledning för ständig förbättring

Attendos miljöledningssystem följer standarden ISO 14001. Genom ledningssystemet styrs vilka insatser som görs, hur de görs, i vilken omfattning de används och vilket resultat de leder till. Utifrån slutsatserna planeras förbättringar och nya lösningar. Av dessa väljer och genomför vi åtgärder och i efterhand analyserar vi resultaten. Därefter vidtar återigen planering. På så sätt utvecklas Attendos miljöarbete från år till år. Attendos affärsområden bedriver egna projekt och sätter miljömål inom ramen för miljöledningssystemet. Under 2021 har bland annat Attendo Skandinavien börjat räkna ut klimatavtryck på menyer för äldreboenden, mäta matsvinn, utreda mål för miljömärkta produkter samt ta fram en färdplan för en fossilfri fordonsflotta. I Attendo Finland har ett arbete påbörjats för att se över hur energianvändningen i fastigheterna kan styras om till förnyelsebara källor.

Inköp som minskar miljöpåverkan

Attendo samordnar inköp för att nå samordningsfördelar och säkerställa miljönytta. De leverantörer som kvalar in i Attendos centrala inköpssystem ska känna till och uppfylla kraven i Attendos miljöpolicy.

Attendo och EU:s taxonomi

EU:s taxonomiförordning är en del av unionens arbete med hållbara investeringar, och syftar i sin nuvarande utformning till att avgöra vilka ekonomiska aktiviteter som kan anses vara miljömässigt hållbara. Eftersom Attendo är ett noterat bolag som både avseende omsättning och antal medarbetare uppfyller kraven på icke-finansiell rapportering är Attendo skyldigt att redovisa i enlighet med EU:s taxonomiförordning. För 2021 gäller att icke-finansiella företag ska redovisa sin exponering mot EU:s miljömål 1, rörande begränsning av klimatförändring, och miljömål 2, rörande anpassning till klimatförändring. Det som ska redovisas är omsättning, investeringar (capex) och driftsutgifter (opex) som kan härledas från ekonomiska aktiviteter listade i taxonomins delegerade akter för de aktuella målen. Vår rapportering för 2021 inkluderar tolkningar av regelverket utifrån tillgänglig information per 31/1 2022.

Klassificering av Attendos verksamhet enligt taxonomin

Attendos försäljning härrör till övervägande del från verksamhet som faller inom den ekonomiska aktiviteten 12.1 Vård- och omsorgstjänster med boende och som finns listat under miljömål 2. Till detta räknas alla former av omsorgsverksamheter i äldreboende, gruppbostäder, behandlingshem och dagverksamheter. Attendo har därutöver intäkter som inte omfattas av taxonomin, såsom hemtjänstinsatser och familjehem som utförs i kundens eller medarbetarens privatbostad.

Mål 1 – Begränsning av klimatförändringar

Attendos verksamhet omfattas inte av de ekonomiska aktiviteter som finns listade i de delegerade akterna avseende miljömål 1. Attendo saknar därför exponering mot taxonomins miljömål för begränsning av klimatförändringar.

Mål 2 – Anpassning till klimatförändringar

För miljömål 2 ska Attendo enligt de delegerade akterna för den ekonomiska aktiviteten 12.1 Vård- och omsorgstjänster med boende redovisa investeringar och driftsutgifter som direkt kan härledas till att anpassa verksamheten till klimatförändringar, baserat på en genomförd klimatriskanalys. Det sker återkommande anpassningar för att hantera eller möta fysiska klimatrisker i de fastigheter Attendo disponerar. Dessa investeringar och driftsutgifter bärs emellertid av fastighetsägaren, varför Attendo även under miljömål 2 saknar exponering mot taxonomin.