Hoppa till huvudinnehåll
De resurser som används i omsorgen har påverkan på såväl miljö som klimat. Attendo strävar efter att göra väl avvägda miljöval vid inköp och användning av olika resurser, och har en långsiktig ambition att gå mot att inte tillföra några växthusgaser till atmosfären.

Smarta och effektiva miljöval

Attendo är ett tjänsteföretag vars verksamhet till huvuddelen består av omsorgsarbete. Den miljö- och klimatpåverkan som uppstår i vår verksamhet kommer huvudsakligen från den energi som används i fastigheter och transporter samt från inköp av mat och andra förbrukningsvaror i våra verksamheter.

Attendos miljöpolicy styr mot att göra miljömässiga val inom områdena inköp, transporter, energi- och vattenförbrukning samt avfall (inklusive miljöfarligt avfall). Detta har bland annat lett till en resepolicy där tåg prioriteras för resor upp till 50 mil.

Attendo Skandinavien har under 2022 fortsatt arbetet med att elektrifiera fordonsflottan, bland annat startades en ny hemtjänstverksamhet på Värmdö, utanför Stockholm med 100 procent eldrivna fordon. En förutsättning för elektrifiering är att det finns tillgänglig laddinfrastruktur vid Attendos verksamheter. En kartläggning har inletts för Attendos hemtjänst i hela Sverige, och installation av laddstolpar har påbörjats inom Attendos största verksamhet i Västerås.

System för förbättring

Attendos miljöledningssystem följer standarden ISO 14001. Genom ledningssystemet styrs vilka insatser som görs, hur de görs, i vilken omfattning de används och vilket resultat de leder till. Utifrån slutsatserna planeras förbättringar och nya lösningar. Av dessa genomför vi åtgärder och i efterhand analyserar vi resultaten. Därefter vidtar återigen planering. På så sätt utvecklas Attendos miljöarbete från år till år. Attendos affärsområden bedriver egna projekt och sätter miljömål inom ramen för miljöledningssystemet.

Målmedvetet arbete för minskade koldioxidutsläpp

Attendo har under 2022 fortsatt att arbeta systematiskt med att mäta och
följa upp sin klimatpåverkan. Omkring en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser i Attendo kommer från driften av verksamheter (scope 1 och 2). I detta inkluderas såväl energi- som bränsleanvändningen i Attendos fastigheter och fordon. Attendo har satt som mål att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten till 2030. Som delmål ska all inköpt el vara förnyelsebar och all uppvärmning med fossila bränslen fasas ut.

Den större delen av de växthusgaser som uppstår av Attendos verksamhet beräknas komma från externa källor (scope 3). Här återfinns exempelvis Attendos inköp av bland annat mat och förbrukningsmaterial, investeringar samt medarbetares resor till och från jobbet. Dessa utsläpp kan Attendo främst påverka indirekt, genom att förändra användningen av förbrukningsartiklar, minska matsvinnet och göra klimatsmarta menyer, samt uppmuntra medarbetarna att välja pendlingsalternativ med lägre klimatpåverkan.

Under 2022 har Attendo Skandinavien klimatberäknat menyer, och uppnått i genomsnitt under 1 kg CO2e per måltid, vilket kan jämföras med det nationella genomsnittet på 1,8 kg CO2e per måltid. I Finland har återvinning av arbetskläder resulterat i 170 kg återvunnen fiber, motsvarande en utsläppsminskning på 0,6 ton CO2e.

En viktig del av utsläppen kommer från de fastigheter Attendo hyr för att bedriva verksamhet. Attendo Skandinavien har under året uppfört en solcellsanläggning på ett äldreboende på Gotland, arbetat med effektivare
belysning samt övergått från olja till pellets som uppvärmning på Tallbackagården i Taberg.

Attendo Finland har inlett ett projekt för att minska antalet transporter till verksamheterna i samband med inköp. Rekommendationen är att leveranser från grossist till verksamhet ska göras en gång per månad. 

Inköp som minskar miljöpåverkan

Attendo samordnar inköp för att nå samordningsfördelar och säkerställa
miljönytta. De leverantörer som kvalar in i Attendos centrala inköpssystem
ska känna till och uppfylla kraven i Attendos miljöpolicy.

Attendo har under 2022 fortsatt att kompensera för pappersförbrukning i
verksamheter genom återplantering av träd. Totalt har Attendo 6,6 miljoner
utskrifter årligen, vilket sedan januari 2020 kompenserats med nyplantering
av 2 252 träd på Madagaskar.

Attendo och EU:s taxonomi

Som ett stort och börsnoterat företag med många medarbetare omfattas Attendo av rapporteringskraven i EU:s taxonomi för hållbara investeringar. En beskrivning av Attendos verksamhet och sammanfattande
rapportering enligt taxonomin finns här.