Bidrag till samhället

Vård och omsorg är den största offentliga utgiftsposten i samtliga nordiska länder. Attendo hjälper till att lösa många kritiska samhällsproblem genom att investera i ny kapacitet och ta sig an komplexa omsorgsutmaningar.

hero icon left
hero icon right

Omsorgen har stor betydelse för kunder, närstående, medarbetare och samhället i stort. Samhället förväntar sig att varje individ ska erbjudas en god omsorg, med trygghet, självständighet och livskvalitet. Attendo bidrar målmedvetet i det arbetet.

Samhället står inför ökade omsorgsbehov

Det råder kapacitetsbrist inom omsorgen i Norden. Enligt Boverket hade 109 av 290 kommuner i Sverige brist på platser i särskilt boende under 2020, och 144 kommuner uppgav brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Den demografiska utvecklingen innebär att antalet invånare över 85 år ökar kraftigt i de nordiska länderna de närmaste 15 åren. Vi bedömer att det kommer att behöva byggas ungefär 75 000 nya äldreboendeplatser i Sverige, Finland och Danmark fram till år 2030. Prognosen innefattar såväl ny kapacitet som ersättning av befintliga boenden som inte längre uppfyller dagens krav.

Ledande i nya etableringar

Privata aktörer har svarat för drygt hälften av all nyproduktion av äldreboenden i Sverige och Finland de senaste åren. Attendo har i dessa länder ensamt stått för mer än var femte nyöppnade plats på ett äldreboende sedan 2008.

Etableringen av ett nytt boende leder till en rad positiva effekter för samhället. Ett boende med omkring 60 lägenheter skapar drygt 50 arbetstillfällen när det är i drift, och mer än
30 årsarbeten under själva byggnationen.

Genom våra erfarenheter kan Attendo bistå kommuner med expertkompetens inom etablering av äldreboenden, från identifiering av tomt, byggherre och investerare till rekrytering av medarbetare, uppstart och inflyttning på boendet.

Den höga öppningstakten under den senaste treårsperioden har medfört betydande beläggningsproblem med många lediga platser i Attendos bestånd. Under 2020 har takten för nyöppningar därför bromsats in. Avsikten är att ha en mer långsiktigt hållbar öppningstakt för nya boenden de kommande åren. Attendo har under 2020 arbetat aktivt för att hitta alternativ
användning för lediga platser i väntan på att efterfrågan på omsorgsboenden kommer i kapp utbudet.

Målmedvetet arbete för att hantera kompetensbrist

En utbyggd omsorg kommer att kräva fler medarbetare. Redan idag råder brist inom flera omsorgsyrken i de nordiska länderna. I Finland kommer behovet av sjuksköterskor att öka med 40 procent fram till 2023 till följd av höjda krav på bemanning. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar bland omsorgens medarbetare de närmaste åren.

Attendo arbetar målmedvetet för att locka fler att söka sig till bristyrken, och deltar regelbundet på olika rekryteringsmässor. Sedan 2015 har Attendo genom ett projekt rekryterat sjuksköterskor från Filippinerna till Sverige och Finland. Under 2020 fattade Attendo Finland ett nytt program som syftar till att rekrytera 1 000 sjuksköterskor från Filippinerna under den kommande fyraårsperioden

Löser komplicerade vård-och omsorgsutmaningar

Attendo löser komplicerade vård- och omsorgsutmaningar. Vi erbjuder bland annat omsorg till multisjuka och personer med flera funktionsnedsättningar eller särskilt komplicerade diagnoser, till exempel Huntingtons sjukdom och Parkinsons. Inom individ- och familjeomsorg hjälper vi kommuner att skapa en kvalificerad omsorg och en god tillvaro för unga med olika behov, exempelvis genom att rekrytera och certifiera familjehem.

Attendo har expertkompetens inom flera områden av omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis har vi etablerat två av totalt tre boenden i Sverige specialiserade på Prader-Willis syndrom, som främst kännetecknas av okontrollerad aptit.

Vi erbjuder meningsfulla aktiviteter för personer med psykiska funktionsnedsättningar och arbetar aktivt med att matcha individer på dagliga verksamheter med arbetslivet.

I Finland bidrar vi till att säkerställa tillgång till omsorg på många mindre orter. Många kommuner väljer att samarbeta med Attendo eftersom det bidrar till nya arbetssätt och kvalitetsutveckling i omsorgen. Beställaren får samtidigt en genomlysning av sina egna kostnader och därmed en effektivare användning av skattemedlen

En betydande skattebetalare

Attendo är en av de privata utförare av omsorgstjänster som betalar mest skatt. Under perioden 2016-2020 betalade Attendo årligen i genomsnitt 140 Mkr i bolagsskatt, varav 80
Mkr i Sverige och 58 Mkr i Finland. Attendo betalar alltid skatt i det land där överskott uppstår.

Utöver skatt på företagets vinst betalar Attendo även lönerelaterade skatter och avgifter. Under 2020 uppgick sociala avgifter till 1 062 Mkr, varav 955 Mkr i Sverige och 107 Mkr i Finland.