Bidrag till samhället

Vård och omsorg är den största offentliga utgiftsposten i samtliga nordiska länder. Attendo hjälper till att lösa många kritiska samhällsproblem genom att investera i ny kapacitet och ta sig an komplexa omsorgsutmaningar.

hero icon left
hero icon right

Omsorgen har stor betydelse för kunder, patienter, närstående, medarbetare och samhället i stort. Attendo arbetar för att varje enskild individ ska erbjudas bästa möjliga omsorg, med trygghet, självständighet och livskvalitet.

Vi investerar för att lösa kapacitetsbristen

Det råder en tilltagande platsbrist inom äldreomsorgen i Norden. Den demografiska utvecklingen innebär samtidigt att antalet invånare över 85 år ökar kraftigt i de nordiska länderna de närmaste 15 åren.

Mellan 2020 och 2030 bedömer Attendo att det behövs ungefär 85 000 nya äldreboendeplatser i Sverige, Finland och Danmark. Privata aktörer svarar idag för ungefär hälften av alla nyöppnade äldreboenden i Sverige och Finland. Attendo har ensamt stått för mer än var femte nyöppnade plats på ett äldreboende sedan 2008.

Etableringen av nya boenden leder till en rad positiva effekter för samhället. Varje nytt boende med 54 lägenheter skapar ungefär 50 arbetstillfällen när det är i drift, samt mer än 30 årsarbeten under själva byggnationen.

De senaste åren har Attendo ökat takten när det gäller etableringar av äldreboenden och boende för personer med funktionsnedsättning i Sverige och Finland. Under 2018 slogs ett nytt rekord i nyöppningar.

Vi löser svåra omsorgsutmaningar

Attendo har förmågan att lösa komplicerade omsorgsutmaningar. Vi erbjuder omsorg till personer med multipla eller särskilt komplicerade diagnoser, till exempel Huntingtons sjukdom och Parkinsons. Inom individ- och familjeomsorg hjälper vi kommuner att skapa en kvalificerad omsorg och en god tillvaro för ensamkommande barn.

Attendo har expertkompetens inom flera områden av omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vårt systematiska arbetssätt har exempelvis bidragit till att vi etablerat två av totalt tre boenden i Sverige specialiserade på Prader-Willi syndrom, som bl a kännetecknas av okontrollerad aptit.

I Finland bidrar vi till att säkerställa tillgång till omsorg på små och avlägsna orter. Kommuner väljer Attendo eftersom vi bidrar till kvalitetsutveckling i omsorgen, samtidigt som kommunerna får en genomlysning av sina egna kostnader och därmed en effektivare användning av skattemedlen.

Vi bidrar till samhällsekonomin

Attendo är den privata utförare av omsorgstjänster i Sverige och Finland som betalar mest skatt. Under 2019 betalde Attendo 88 mkr i bolagsskatt varav 86 mkr i Sverige. Attendo betalar alltid skatt på överskottet i det land där det uppstår.

Vi är en betydande arbetsgivare

Med omkring 25 000 medarbetare är Attendo en av Nordens större arbetsgivare. Vi bidrar till ökade utvecklingsmöjligheter och fler alternativ för medarbetare inom omsorgen. Attendo erbjuder också en inkörsport till ett första jobb, inte minst för ungdomar och utrikesfödda.