Social och miljömässig hållbarhet

Attendo arbetar systematiskt för att öka sitt bidrag till en hållbar utveckling inom områden som sociala faktorer och mångfald, anti-korruption och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat.

hero icon left
hero icon right

Sociala faktorer och mångfald

Omsorgssektorn präglas av människor med en mängd olika nationaliteter och bakgrund. Mångfalden bland våra medarbetare speglar våra kunders behov, och vi bidrar aktivt till att öka andelen kvinnliga chefer i näringslivet.

Attendo välkomnar medarbetare från olika kulturella och etniska bakgrunder. Varje medarbetare i Attendo ska behandlas respektfullt och ges samma möjligheter till utveckling. Grundläggande är att alla ska ha likvärdiga arbetsvillkor och arbetsförhållanden.

En betydande andel av Attendos medarbetare är kvinnor, vilket återspeglas på samtliga nivåer inom verksamheten. Nästan 9 av 10 chefer i Attendo är kvinnor, vilket skiljer sig kraftigt från genomsnittet i näringslivet. Många av de kvinnor som avancerat till framskjutna positioner har jobbat länge i Attendo. Attendo arbetar aktivt för att framstående chefer ska kunna avancera från verksamhetschef till region- eller funktionschef på högre nivå.

Anti-korruption och mänskliga rättigheter

Personer som söker omsorg hos Attendo speglar den mångfald som finns i samhället. Det är viktigt att alla människor respekteras oavsett kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning eller religiösa övertygelser. Attendo arbetar aktivt för att bedriva en inkluderande verksamhet som möjliggör för människor i behov av omsorg att ge uttryck för sina önskemål och få sina behov tillgodosedda.

Attendos uppförandekod innehåller riktlinjer och stöd för de utmaningar som kan uppstå i det dagliga arbetet. Koden behandlar affärsetik och anti-korruption men även områden som mänskliga rättigheter, diskriminering, meddelarfrihet för medarbetarna, anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Samtliga Attendos medarbetare ska vid anställningen ta del av koden och informeras därefter regelbundet om skyldigheten att förstå och följa koden. Läs mer om Attendos uppförandekod här.

Attendo vill vara en ledande arbetsgivare inom omsorgsområdet. Vi strävar efter att ha nära och goda relationer med medarbetarnas fackliga representanter, att snabbt lösa arbetsrättsliga konflikter samt att följa ingångna kollektivavtal avseende löner och villkor i övrigt. Samtliga anställda inom Attendo omfattas av någon form av kollektivavtal.

En resurseffektiv och miljömässigt hållbar omsorg

Omvärldens krav på att företag ska leda omställningen till ett hållbart samhälle ökar för varje år. Attendo arbetar aktivt för att öka effektiviteten, hushålla med resurser samt göra val som minskar klimatpåverkan i våra verksamheter

Som tjänsteföretag har Attendos verksamheter en förhållandevis liten miljöbelastning jämfört med tillverkande företag i motsvarande storlek. Attendos miljöpåverkan kommer primärt från fordonsparken och våra fastigheter. Därtill kan minskad förbrukning av exempelvis engångsartiklar både ge miljönytta samtidigt som det leder till en effektivare verksamhet för våra beställare.

Attendo arbetar utifrån en strikt miljöpolicy som styr mot att göra miljömässiga val inom områdena inköp, transporter, energi- och vattenförbrukning samt avfall (inklusive miljöfarligt avfall). Attendo samordnar alla inköp för att nå största möjliga samordningsfördelar och samtidigt säkerställa miljönytta. De leverantörer som kvalar in i Attendos centrala inköpssystem ska uppfylla kraven i Attendos miljöpolicy.

För att strukturera miljöarbetet finns ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Genom ledningssystemet styrs vilka insatser som görs, hur de görs, i vilken omfattning de används och vilket resultat det leder till.