Fokusområde: Värdeskapande omsorgslösningar

Attendos ambition är att tillgängliggöra pålitlig, innovativ och kostnadseffektiv omsorg som en ledande partner till kommunala beställare.

hero icon left
hero icon right

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller att utveckla en kostnadseffektiv omsorg som drar nytta av tekniska framsteg och samtidigt räcker till fler människor med behov. Attendo har under drygt 35 år varit ledande när det gäller att tillföra ny kapacitet som möter lokala behov och leda utvecklingen av nya arbetssätt och metoder som utvecklar omsorgen.

Ledande i nya etableringar

Privata aktörer har svarat för mer än hälften av all nyproduktion av äldreboenden i Sverige och Finland de senaste åren. Attendo har ensamt stått för mer än var femte nyöppnade plats på ett äldreboende sedan 2008.

Etableringen av ett nytt boende leder till en rad positiva värden för samhället utöver den utförda omsorgen. Ett boende med omkring 60 lägenheter skapar drygt 50 arbetstillfällen när det är i drift, och mer än 30 årsarbeten under själva byggnationen.

Genom att Attendo kontinuerligt bygger nya boenden kan vi bistå kommuner med expertkompetens inom etablering av äldreboenden, från identifiering av tomt, byggherre och investerare till rekrytering av personal, öppning och inflyttning på boendet.

Den höga öppningstakten i slutet av 2010-talet i kombination med minskad inflyttning under coronapandemin har medfört betydande beläggningsproblem med många lediga platser i Attendos bestånd. Under 2021 har endast ett fåtal nya projekt initierats. Avsikten är att ha en mer långsiktigt hållbar öppningstakt för nya boenden de kommande åren.

Under 2021 har totalt 832 nya platser öppnats i Attendos verksamheter, huvuddelen i Skandinavien. I Finland har beläggningen av tomma platser ökat successivt under året, samtidigt som Skandinavien under andra halvåret sett ett tydligare återflöde av kunder efter pandemin. Vid årsskiftet 2021 hade Attendo totalt 29 300 kunder, en ökning med 4,3 procent jämfört med föregående år.

Löser komplicerade vård-och omsorgsutmaningar

Attendo hjälper kommuner och regioner att lösa komplicerade vård- och omsorgsutmaningar. Vi erbjuder bland annat omsorg till multisjuka och personer med flera funktionsnedsättningar eller särskilt komplicerade diagnoser, till exempel Huntingtons sjukdom och Parkinsons.

Inom individ- och familjeomsorg hjälper vi kommuner att skapa en kvalificerad omsorg och en god tillvaro för unga med olika behov, exempelvis genom att rekrytera och certifiera familjehem. Under 2021 har Tjust Behandlingsfamiljer tillkommit, med familjehemsverksamheter som kombineras med terapi.

Attendo har expertkompetens inom flera områden av omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis har vi etablerat två av totalt tre boenden i Sverige specialiserade på Prader-Willis syndrom, som främst kännetecknas av okontrollerad aptit.

Vi erbjuder meningsfulla aktiviteter för personer med psykiska funktionsnedsättningar och arbetar aktivt med att matcha individer på dagliga verksamheter med arbetslivet.

I Finland bidrar vi till att säkerställa tillgång till omsorg på många mindre orter. Många kommuner väljer att samarbeta med Attendo eftersom det bidrar till nya arbetssätt och kvalitetsutveckling i omsorgen. Beställaren får samtidigt en genomlysning av sina egna kostnader och därmed en effektivare användning av skattemedlen.

Innovationer för en bättre omsorg

Attendo arbetar målmedvetet för att med ny teknik förbättra omsorgsupplevelsen för våra kunder och frigöra mer tid för det kundnära omsorgsarbetet. Vi har under flera år varit ledande i att utveckla arbetssätt som leder till bättre omsorg till lägre kostnad för samhället.

Under 2021 har flera nya projekt inletts för att hitta effektivare metoder att bedriva omsorg. Attendo Skandinavien har under hösten 2021 testat en läkemedelsrobot i hemtjänsten, vilket frigjort tid för andra insatser och ökat säkerheten för den enskilde.

Under året har Attendo inom flera verksamheter testat ny teknik för nattillsyn av kunder, vilket minskar behovet av fysiska besök. Med ny teknik kan nattpersonal göra ”virtuella besök”, utan att behöva störa kunden. Utvärderingar visar att kunder upplever minskad oro och förbättrad nattvila av att inte i onödan störas av nattliga besök. Det minskade behovet av nattpersonal för tillsyn medför samtidigt att resurser frigörs till annat omsorgsarbete.