Bolagsstämma

Attendo är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under aktiebolagsslagen. Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman, koncernens högsta beslutande organ och det forum där aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Samtliga aktieägare som är införda i aktieboken och som har anmält sitt deltagande i tid, har rätt att delta vid bolagsstämman och rösta för sitt totala innehav av aktier. Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman personligen har rätt att utse ombud om så meddelas i god tid innan bolagsstämman.

Den årliga bolagsstämman, årsstämman, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Årsstämman beslutar om bolagsordning och behandlar val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslutar om deras arvoden. Årsstämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare behandlar årsstämman ersättnings- och anställningsvillkor för VD och koncernledning genom att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare.

De flesta beslut fattas med enkel majoritet, dock föreskriver aktiebolagslagen att vissa beslut fattas med kvalificerad majoritet t.ex. beslut om ändringar i bolagsordningen. Kvalificerad majoritet kräver två tredjedelar av de avgivna rösterna eller nio tiondelar av de på stämman företrädda aktierna.

Årsstämman ska hållas i Danderyd där bolaget har sitt säte, eller i Stockholms kommun. Årsstämman hålls på svenska men all dokumentation som tillhandahålls i samband med stämman finns tillgänglig på svenska och engelska. Datum och plats för stämman meddelas på Attendos webbplats senast 31 december året före nästkommande årsstäma.

Kallelse till stämman offentliggörs i pressmeddelande samt via Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelsen publiceras även på Attendos hemsida.

Beslut som fattas på årsstämman publiceras via pressmeddelande samt på hemsidan.

På Attendos årsstämma finns styrelseledamöter, medlemmar ur koncernledningen samt revisor alltid närvarande för att svara på frågor från aktieägarna.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.