Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är viktig för att stödja Attendos vision, långsiktiga strategiska målsättning och företagskultur. Ansvaret för styrning och kontroll är fördelat mellan bolagsstämma, styrelse, VD och koncernledning, och grundas på såväl externa som interna regelverk.

Den huvudsakliga målsättningen med Attendos bolagsstyrning är att skapa ett ramverk för regler, ansvarsområden samt processer och rutiner, som effektivt skyddar aktieägarnas och andra parters intressen genom att minimera risker och skapa förutsättningar för en trygg expansion av Attendos affärsverksamhet.

Externa regelverk

De externa regelverken utgörs av Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, NASDAQ's regelverk för emittenter och andra relevanta lagar och regelverk.

Interna regelverk

De interna regelverken avser den av bolagsstämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion för den verkställande direktören. Attendo har även fastställt ett antal styrande dokument som fungerar som regler och riktlinjer för verksamheten så som Attendos uppförandekod, policys, riktlinjer och instruktioner.

Attendos vision och värderingar fungerar som en daglig vägvisare för samtliga medarbetare.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.