Interna kommittéer

Attendos kvalitetskommitté

Attendos kvalitetskommitté syftar till att styra och övervaka kvalitetsarbetet inom Attendo. Kommittén består av affärsutvecklingschef och kvalitetschef från respektive affärsområde.

Kommittén ska hantera Attendos kvalitetssystem och uppföljning av kvalitetsarbetet samt även verka för gemensamma beslut och gemensam utveckling av kvalitetsarbetet mellan Attendos affärsområden.

Attendos investeringskommitté

Attendos interna investeringskommitté ska utvärdera och besluta om investeringar inom ramarna för investeringskommitténs befogenheter. Investeringskommittén bereder även investeringar för vidare beslut i styrelsen. Attendos interna investeringskommitté består av VD och ekonomi- och finanschef.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.