Koncernledningens ersättning

Ersättning till koncernledningen utgår enligt nedanstående tabell vilket godkänts vid årsstämman 2017.

Tkr          VD     Övriga medlemmar av koncernledningen Totalt
Löner och andra ersättningar 7 161 22 510 29 671
Pensionskostnader 2 089 5 013 7 102
Sociala avgifter och skatter 2 798 5 415 8 213
Totalt 12 048 32 938 44 986

 

Beloppen i tabellen ovan utgör kostnader för räkenskapsåret 2017.

För ytterligare information se Attendo's årsredovisning 2016 sid 54.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.