Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Attendos organisation och förvaltning. Enligt Attendos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Utöver stämmovalda ledamöter utser arbetstagarorganisationer en ledamot och en suppleant. Styrelsen väljs årligen på årsstämman till slutet av nästa års årsstämma. Ingen av de stämmovalda styrelseledamöterna förutom VD är anställd av Attendo.

Attendos styrelse består av sju stämmovalda ledamöter inklusive VD, samt en ledamot och en suppleant utsedd av arbetstagarorganisationer. På styrelsemöten deltar även koncernens ekonomi- och finanschef. Övriga medlemmar av koncernledning och andra anställda deltar vid behov. Samtliga styrelseledamöter har erfarenhet av affärsverksamhet och andra områden relevanta för Attendos verksamhet.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.