Styrelsens arbete

Styrelsen har upprättat en arbetsordning som innehåller regler för hur arbetet ska fördelas mellan styrelseledamöterna och mellan styrelsen och den verkställande direktören, styrelseordförandens åtaganden samt en plan för de ärenden som styrelsen ska behandla. Arbetsordningen antas årligen. Styrelsen har upprättat separata arbetsordningar för styrelseutskottens arbete.

Styrelseordföranden ansvarar för att leda och fördela arbetet och ansvarar för att styrelsearbetet är välorganiserat samt att beslut verkställs. Ordföranden följer löpande upp verksamheten genom regelbunden kontakt med den verkställande direktören och ansvarar för att alla styrelsemedlemmar erhåller den information och dokumentation de behöver.

Styrelsen behandlar vid varje ordinarie styrelsemöte frågor avseende företagets utveckling inom områdena: kvalitet och utveckling, ekonomi, kunder och tillväxt samt ledare och medarbetare. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen om väsentliga investeringar och förvärv, finansiering samt andra ärenden som bedömts ligga utanför ramen för VDs befogenheter.

Under hösten fastställer styrelsen Attendos strategiska inriktning och kommande års budget. Övriga ärenden som behandlas av styrelsen är: revisionsutskottets rapportering av företagets utveckling inom riskhantering och intern kontroll samt finansiell rapportering och revision, ersättningsutskottets förslag till ersättning till ledande befattningshavare samt Attendos kvalitetsarbete och uppföljning av brukar, kund och medarbetarnöjdhet. Styrelsen har även sammanträffat utan ledningens närvaro, enskilt samt med bolagets revisorer.

Styrelsen utvärderar löpande VDs arbete och styrelseordföranden genomför årligen en styrelseutvärdering där alla ledamöter och suppleanter utvärderar årets styrelsearbete. Styrelseutvärderingen inkluderar områden så som styrelsens sammansättning, engagemang, rapportering, styrning och arbetsformer.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.