Styrelsens ersättning

Attendos årsstämma den 6 april 2017 beslutade om ett årligt arvode om totalt 800 000 kr till styrelsens ordförande och 325 000 kr till respektive styrelseledamot. Inga konsultarvoden har utbetalats till bolagets ägare eller styrelseledamöter. Styrelseledamöter anställda i Attendo erhåller inget styrelsearvode.

Styrelsearvode godkända av årsstämman 2017 (Tkr) Styrelsearvode Arvode för utskottsarbete Totalt arvode
 Ulf Lundahl  800  125  925
 Mona Boström  325 -  325
 Tobias Lönnevall  325  325  650
 Anssi Soila  325    75  400
 Anitra Steen  325  -  325
 Catarina Fagerholm  325  150  475
 Henrik Borelius  -  -  -
 Arja Pohjamäki  -  -  -

 

I de fall styrelsemedlemmar fakturerar beloppet för styrelsearvode genom ett bolag får på fakturan läggas till ett belopp för sociala avgifter som inte är högre än de arbetsgivaravgifter koncernen annars skulle ha betalat.

 

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.