Börsnotering

Information och dokument som finns på denna del av webbplatsen utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapperna i USA. Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen ("Värdepapperna") får inte säljas i USA utan registrering hos [United States Securities and Exchange Commission] eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva Värdepapperna. Alla eventuella Värdepapper som säljs i USA kommer enbart att säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva Värdepapperna.

Viss informationen och vissa dokument som finns på denna del av webbplatsen, annat än prospektet som upprättats enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns ”Prospektdirektivet”) och som godkänts av Finansinspektionen, är marknadsföring och utgör inte ett prospekt under Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för Värdepapper förutom baserat på den information som finns i prospektet.

I en EES-medlemsstat (annan än Sverige) som har implementerat Prospektdirektivet, är informationen och dokumenten som finns på denna del av webbplatsen endast avsedda för, och endast riktade till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och i andra jurisdiktioner kan endast vissa kategorier av personer tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av Värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.