Fokus på kvalitetsarbete

På Attendo är vi övertygade om att det går att mäta kvalitet i vård och omsorg. Vi strävar hela tiden efter att ytterligare höja både den tekniska och upplevda kvaliteten. Historiskt har arbetet främst inriktats mot den uppmätta "tekniska" kvaliteten, men nu ligger fokus allt mer på att ytterligare förbättra den upplevda kvaliteten, det vill säga hur nöjda kunderna och deras anhöriga är med den service Attendo levererar.

För att säkerställa en god kvalitet har vi ett eget kvalitetssystem och ett index – kvalitetstermometern som löpande följer hur kvalitetsarbetet utvecklas. 

Höga kvalitetskrav på verksamheten

Attendos verksamhet regleras på många sätt, i första hand av lagar och bestämmelser och i andra hand av avtal med kunderna. De externa kraven är ofta högt ställda, högre för privata än för offentliga utförare. Men i Attendo ställer vi ännu högre krav på oss själva. Vårt kvalitetsarbete går längre än de krav som lagstiftaren och uppdragsgivaren ställer. På så sätt vet vi att vi alltid ligger i framkant.

Faktum är att Attendos kvalitetsarbete i flera fall har föregått lagar och regler som idag gäller för hela branschen. 

Kvalitet enligt Attendo

Attendos kvalitetsmodell bygger på tre grundpelare:

Nöjda individer: Samtliga insatser utgår från kundens eller patientens önskemål och behov. Attendo har länge följt upp nöjdheten bland kunder, patienter och deras anhöriga och vi ser en tydlig positiv trend över tid.

Bästa tillgängliga kunskap: Attendo lägger stor vikt vid kunskapsöverföring, och har strategi och rutiner för att sprida bästa tillgängliga kunskap och arbetssätt i hela organisationen. Vi jämför enheter på flera olika parametrar för att bland annat identifiera och sprida optimala arbetsrutiner. Ett exempel är att Attendo har utvecklat gemensamma och marknadsledande verktyg inom livsstilsboende och matupplevelser.

Systematiskt förbättringsarbete: Vi arbetar genomtänkt och systematiskt i varje led med planering, uppföljning och utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt vi gör. Det säkerställer att vi följer lagar och regler, och att vi hela tiden identifierar och tar tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten.

Attendos kvalitetssystem

Kvalitetshjulet är vår modell för systematiskt kvalitetsarbete. Hjulets fyra delar – planering, genomförande, utvärdering och utveckling – innehåller arbetssätt och metoder för det dagliga arbetet samt verktyg för att mäta, följa upp och utveckla våra insatser.

1. Planering
Ordning och reda börjar med god planering för att säkerställa att resurser används på bästa sätt. Kundens levnadsberättelse, omvårdnadsplaner, riskanalyser och andra beskrivningar av de insatser som brukaren behöver utgör grunden för planeringen.

2. Genomförande
Attendos kvalitetssystem syftar till att säkerställa att omsorgen ska bli så bra som möjligt. Kundens kontaktpersoner och värderingscoacher samt vårt arbete med händelsehantering och analys har stor betydelse för kvaliteten i det dagliga arbetet. Planeringsblad och checklistor används för att säkerställa att alla omsorgsinsatser genomförs. Arbetet underlättas också av en rad handböcker.

3. Uppföljning
Attendo strävar efter ständig förbättring och arbetar aktivt med uppföljning och utveckling. Varje månad följs kvalitetsarbetet i verksamheten upp med hjälp av en kvalitetstermometer. Termometern bygger på det samlade resultatet inom nio områden; brukarundersökningar, ­allvarliga händelser, externa granskningar, egenkontroll, händelsehantering/systematiskt kvalitetsarbete, innovationer och projekt, värderingsarbete, riskanalys samt genomförandeplan/metodarbete.

4. Utveckling
Det finns inget som inte kan bli bättre och Attendos verksamhet är inget undantag. Attendos utvecklingsarbete baseras på bland annat undersökningar, internrevisioner och externa kontroller. Både stora och små förändringar bidrar till utvecklingen, varför arbetet med att skapa en kultur där ständiga förbättringar uppmuntras och goda idéer tas tillvara, prioriteras högt. Attendos medarbetare har en viktig roll i att utveckla verksamheten. Kvalitetsavdelningen stöttar verksamheten med insatser och kunskap för att ytterligare förbättra kvaliteten. 

Kvalitetstermometern

Attendo utvecklade 2008 ett eget kvalitetsindex – Kvalitetstermometern. Den har förbättrats över tid utifrån ändrat fokus från myndigheter och baserat på våra egna erfarenheter. Kvalitetstermometern består idag av nio delar och är det verktyg vi använder för att genomföra en temperaturtagning på kvalitetsarbetet i våra verksamheter. Resultatet är en sammanvägning av våra viktigaste kvalitetskriterier och presenteras som ett tal mellan 1 och 100.

Genom resultaten på region- och företagsnivå kan vi jämföra verksamheter och regioner men också följa företagets kvalitetsarbete i stort. Verksamhetschefer, regionchefer och Attendos ledning får därigenom en god överblick av hur väl kvalitetsarbetet fungerar.

Kvalitetsbokslut

Varje år sammanställer Attendo resultatet av de kvalitetsinsatser vi gör i våra verksamheter i ett Kvalitetsbokslut. I bokslutet går det att läsa dels om vilka resultat vi uppnår, men även om hur vi under året förändrat våra arbetssätt, förfinat våra metoder att mäta kvaliteten och förbättrat vardagen för våra kunder.

Läs mer om våra kvalitetsbokslut här.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.