Koncernledning

Stark gemensam kultur men med lokalt ansvar

Attendos styrelse har delegerat det löpande ansvaret för bolagets ledning till den verkställande direktören och koncernledningen. Attendo har fyra affärsområden som styrs av respektive affärsområdeschef, där ansvarsfördelning sker baserat på geografiska regioner och tjänsteområde. Samtliga affärsområdeschefer rapporterar till den verkställande direktören.

Utöver detta finns tre koncernfunktioner: Ekonomi och finans, Affärsutveckling och Kommunikation och IR, vilka rapporterar direkt till den verkställande direktören och som ingår i koncernledningen. Koncernledningen sammanträder en gång per månad för bland annat uppföljning av resultat och finansiell ställning, uppdatera strategier och affärsplaner samt diskutera koncernens kvalitetsarbete, personal- och organisationsfrågor.

Attendo har även två koncernövergripande kommittéer: kvalitets- och investeringskommittén. För vidare beskrivning av dessa se länk till höger.

Attendos affärsområden

Affärsområdescheferna är ansvariga för den operationella och finansiella uppföljningen inom respektive affärsområde. Detta rapporteras månatligen till den verkställande direktören och koncernfunktionerna. Karaktären på tjänster och kunder samt processer och rutiner för att utföra tjänsterna är likartade. Indelningen i olika affärsområden sker således främst för att skapa ett lokalt ägarskap för Attendos verksamhet.

Den skandinaviska verksamheten innehåller äldreomsorg, verksamhet som riktar sig till omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg. Den finska verksamheten har ett fokus på äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Attendos affärsområden består av ett antal regioner som i sin tur är indelade i verksamheter. För närvarande bedriver Attendo omkring 500 verksamheter runt om i Norden. Som stöd till dessa verksamheter finns ett antal supportfunktioner såsom: ekonomi, kvalitet, marknad och HR.

Attendos koncernfunktioner

Koncernfunktionerna är ansvariga för alla koncernövergripande frågor inom Attendo, så som upprättande av policys, riktlinjer och koncernövergripande processer. Koncernfunktionerna ska även stödja VD och koncernledning med expertkunskap inom respektive kompetensområde.

Detta inkluderar bland annat affärsutveckling, redovisning, uppföljning och rapportering, riskhantering, intern kontroll, finansiering, försäkringar, legala frågor samt extern kommunikation.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.