Samhällsutveckling

Attendo hjälper till att lösa många kritiska samhällsproblem. Ett långsiktigt sådant är att den offentliga sektorn får svårt att hantera de betydande investeringar som krävs när en åldrande befolkning ökar behovet av vård och omsorg. Vård och omsorg är den enskilt största offentliga utgiftsposten i samtliga nordiska länder. Sektorn har tor betydelse för kunder, patienter, anhöriga, medarbetare och samhället i stort. Kravet från samhället är att varje enskild individ ska erbjudas bästa möjliga vård och omsorg, med trygghet och livskvalitet. För att möjliggöra det fokuserar Attendo på följande:

Vi investerar för att lösa kapacitetsbristen

Idag råder en avsevärd platsbrist inom äldreomsorgen i Finland och Sverige. Boverkets statistik visar att hela 43 procent av de svenska kommunerna hade platsbrist på äldreboenden under 2017. Långsiktigt pekar allt på att behovet av omsorgstjänster kommer fortsätta att växa. Den demografiska utvecklingen innebär att antalet invånare över 85 år ökar kraftigt i de nordiska länderna de närmaste 15 åren.

Attendo bedömer att det kommer att behöva byggas ungefär 80 000 nya äldreboendeplatser i Sverige och Finland fram till år 2030. Privata aktörer har svarat för ungefär hälften av all nyproduktion av äldreboenden i Sverige och Finland de senaste åren.

Investeringar i nya boenden leder också till en rad andra positiva effekter för samhället. Varje nytt boende med 54 lägenheter skapar ungefär 50 arbetstillfällen när det är i drift, samt dessutom mer än 30 årsarbeten under själva byggnationen. När ett nytt hus byggs kan gamla äldreboenden dessutom byggas om till bostäder och därmed bidra till att minska bostadsbristen.

Vi löser svåra vård- och omsorgsutmaningar

Attendo har förmågan att lösa komplicerade vård- och omsorgsutmaningar. Vi erbjuder bland annat vård och omsorg till personer med multipla funktionsnedsättningar, eller särskilt komlicerade dignoser som Parkinsons.

Inom individ- och familjeomsorg hjäper vi kommunerna att skapa en kvalificerad omsorg och god tillvaro för ensamkommande barn. Flera av våra enheter för nyanlända arbetar aktivt med att stödja de boende med att söka sommarjobb för att bidra till en förbättrad integration.

Vi erbjuder även meningsfull aktiviteter för psykiskt funktionsnedsatta och arbetar aktivt med att matcha individer på våra dagliga verksamheter med arbetsplatser/praktikplatser där de kommer så nära arbetslivet som möjligt. Vi arbetade under året för att fler gruppbostäder ska kunna ge möjlighet till parboende.

Vi bidrar till samhällsekonomin

Attendo bidrar även till samhällsekonomin genom skatt på företagets vinst och lönerelaterade skatter. Under 2017 betalade Attendo 207 mkr i bolagsskatt varav 116 mkr i Sverige och 87 mkr i Finland. Attendo är den privata utförare av omsorgstjänster i Sverige och Finland som betalar mest skatt.

Vi är en stor arbetsgivare

Med fler än 24 000 medarbetare är Attendo en av Nordens större arbetsgivare. Det bidrar til ökade utvecklingmöjligheter och fler alternativ för medarbetare inom vård och omsorg. Attendo ger också ett viktigt bidrag till arbetsmarknaden genom att erbjuda en inkörtsport till ett första jobb, inte minst för ungdomar och nyanlända.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.