Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottetsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om styrelsens respektive årstämmans ordförande samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering.

Valberedningen måste i sitt ställningstagande ta hänsyn till Attendos strategi och risker för att säkerställa att styrelsen består av ledamöter med rätt kompetens och erfarenheter. Valberedningen erhåller även den årliga utvärderingen av styrelsens arbete som Styrelsordföranden ansvarar för. Detta tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning utgör grunden för valberedningens arbete.

Bolagsstämman har antagit en instruktion för valberedningen som inkluerar dels riktlinjer för valberedningens sammansättning och val av medlemmar samt även valberedningens uppgifter. Attendos valberedning för 2020 uppfyller kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag förslag till styrelsemedlemmar, styrelsearvodering och val av revisorer presenteras i kallelsen till årsstämman tillsammans med en motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning. Förslaget finns även publicerat på Attendos webbplats samtidigt som kallelsen offentliggörs.

Aktieägare som har förslag på styrelseledamöter har rätt att framföra detta till valberedningen. Förslag ska skickas till adressen: valberedningen@attendo.com.

Sammansättning för Attendo's valberedning inför årsstämman 2020 består av Tomas Billing (ordförande), Anssi Soila, Adam Gerge och Marianne Nilsson.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.