Hållbarhet

Attendos hållbarhetsarbete

Attendos hållbarhetsarbete fokuserar på tre huvudområden: samhällsutveckling, kvalitet i vård och omsorg samt våra medarbetare. Dessa områden har identifierats som de viktigaste båda för Attendo och för våra olika intressenter. Som en del av målsättningen inom området samhällsutveckling är Attendos ambition att leda etableringen av nya boenden för att möta samhällets behov av nya platser inom äldreomsorgen. Inom kvalitetsområdet strävar Attendo efter att bibehålla och utveckla den ledande positionen inom kvalitet och kundnöjdhet. För området våra medarbetare är målsättningen att Attendo ska erbjuda en stimulerande arbetsplats för alla som vill göra skillnad.

Intressentdialog

Attendo för en dialog med med företagets intressenter såsom kunder, patienter, anhöriga, kommuner, medarbetare, leverantörer, investerare, politiker och myndigheter. Intressentdialogen ökar förståelsen för våra intressenters förväntningar och ger underlag till utvecklingsmöjligheter.

Vi följer upp nöjdheten bland kunder, patienter och deras anhöriga både genom regelbundna undersökningar och löpande genom samtal i det dagliga arbetet. Vi strävar alltid efter att utgå från kundens eller patientens önskemål och behov. Synpunkter och önskemål från medarbetare fångas upp bland annat genom medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal.

Samhällsutveckling

Attendo hjälper till att lösa många kritiska samhällsproblem. Ett långsiktigt sådant är att den offentliga sektorn får svårt att hantera de betydande investeringar som krävs när en åldrande befolkning ökar behovet av vård och omsorg. Vård och omsorg är den enskilt största offentliga utgiftsposten i samtliga nordiska länder.

Medarbetare

Medarbetarnas kompetens, engagemang och omtanke är avgörande för att kunder, patienter och deras närstående ska vara nöjda med våra insatser. Människor i olika skeden i livet, med olika nationaliteter och behov, tar del av Attendos vård och omsorg varje dag. Därför är mångfald bland med arbetarna viktig.

Kvalitet i vård och omsorg

Attendos kvalitetsarbete går längre än de krav lagstiftaren och beställare ställer. Det ger oss möjlighet att erbjuda marknadsledande kvalitet inom omsorgen och driva utvecklingen i branschen. Mycket av det som idag anses vara branschpraxis i svensk omsorg, som social dokumentation, kontaktmannaskap och egen tid är resultat av Attendos kvalitetsarbete.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.