Attendos incitamentsprogram

Vid extra bolagsstämma den 16 november 2015 beslutade Attendo att införa två incitamentsprogram – ett teckningsoptionsprogram till koncernledningen och ett aktiesparprogram till övriga ledare och medarbetare. Syftet med incitamentsprogrammen är att främja och bibehålla ett starkt engagemang för Attendo samt bidra till långsiktigt värde för aktieägarna.

Teckningsoptionsprogrammet

Teckningsoptionsprogrammet riktades till koncernledningen vid tidpunkten för noteringen men med en möjlighet att erbjudas även till kommande medlemmar av koncernledningen eller andra nyckelpersoner. Teckningsoptionerna emitterades till Attendo AB’s dotterbolag Attendo Intressenter AB varifrån deltagarna har förvärvat teckningsoptionerna till marknadsvärde.

Totalt har 5 280 030 teckningsoptioner emitterats. Teckningsoptionsprogrammet innebär ingen kostnad för Attendo frånsett sociala avgifter i Finland om ca 200 000 kr och motsvarar vid fullt utnyttjande 3.3 procent av Attendo AB’s aktiekapital. Teckningsoptionerna har givits ut i tre separata serier varav de två första serierna utnyttjats. 

Serie 2015/2019 omfattar totalt 1 605 280 teckningsoptioner varav deltagarna har förvärvat 422 016 optioner som kan utnyttjas 1 januari-31 december 2019. Lösenpriset i serien motsvarar 65,00 kr

Attendo har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i bolaget avslutas eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionen vidare.

För ytterligare information om Attendos teckningsoptionsprogram se Attendos årsredovisning för 2018 sid 55-56.

Aktiesparprogrammet Attendo+ 2016

Aktiesparprogrammet riktar sig till samtliga medarbetare i Attendo och förutsätter att de anställda förvärvar aktier i Attendo till marknadspris. De deltagare som behåller de förvärvade aktierna under programmets löptid och dessutom är anställd i Attendo under hela perioden är berättigade till så kallade matchningsaktier. De anställda ges möjlighet att investera på olika nivåer, beroende på befattning och därmed möjlighet att påverka Attendos resultat, och baserat på detta kan matchningsaktier erhållas. Matchningsaktier erhålls vederlagsfritt och varierar mellan 1 aktie, ½ aktie och 1/3 aktie för varje sparaktie som förvärvas.

Vissa av koncernens ledare kommer utöver matchningsaktier vederlagsfritt kunna erhålla ytterligare en aktie i Attendo per förvärvad sparaktie under förutsättning att vissa definierade prestationskrav uppfylls. Prestationskravet innebär att Attendo uppnår ett långsiktigt EBITA-mål samtidigt som kvalitetsindex är oförändrat eller bättre vid programmets slut. Kostnader för aktiesparprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – aktierelaterade ersättningar. Totalt kan aktiesparprogrammet omfatta 349 600 aktier vilket motsvarar en utspädning om 0.22 procent. Exakta kostnader för programmet efter att teckningsperioden avslutats kommer att redovisas i Attendo’s årsredovisning för 2016. Teckningsperioden för Attendo+ avslutades under augusti 2016 och resulterade i att omkring 520 medarbetare valde att delta i programmet.

Aktiesparprogrammet Attendo+ 2017

Aktiesparprogrammet riktar sig till utvalda medarbetare i Attendo och förutsätter att de anställda förvärvar aktier i Attendo till marknadspris. De deltagare som behåller de förvärvade aktierna under programmets löptid och dessutom är anställd i Attendo under hela perioden är eventuellt berättigade till så kallade prestationsaktier beroende på om Attendos långsiktiga EBITA-mål uppnås vid programmets slut. De anställda ges möjlighet att investera på olika nivåer, beroende på befattning och därmed möjlighet att påverka Attendos resultat, och baserat på detta kan prestationsaktier erhållas. Prestationsaktier erhålls vederlagsfritt och varierar mellan 3 aktier och 5 aktier för varje sparaktie som förvärvas.

Kostnader för aktiesparprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – aktierelaterade ersättningar. Totalt kan aktiesparprogrammet omfatta 825 000 aktier vilket motsvarar en utspädning om 0,52 procent. Exakta kostnader för programmet efter att teckningsperioden avslutats kommer att redovisas i Attendo’s årsredovisning för 2017. Teckningsperioden för Attendo+ avslutades under augusti 2017 och resulterade i att 43 medarbetare valde att delta i programmet.

 

Aktiesparprogrammet Attendo+ 2018

Aktiesparprogrammet riktar sig till utvalda medarbetare i Attendo och förutsätter att de anställda förvärvar aktier i Attendo till marknadspris. De deltagare som behåller de förvärvade aktierna under programmets löptid och dessutom är anställd i Attendo under hela perioden är eventuellt berättigade till så kallade prestationsaktier beroende på om Attendos långsiktiga EBITA-mål uppnås vid programmets slut. De anställda ges möjlighet att investera på olika nivåer, beroende på befattning och därmed möjlighet att påverka Attendos resultat, och baserat på detta kan prestationsaktier erhållas. Prestationsaktier erhålls vederlagsfritt och varierar mellan 3 aktier och 5 aktier för varje sparaktie som förvärvas.

Kostnader för aktiesparprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – aktierelaterade ersättningar. Totalt kan aktiesparprogrammet omfatta 885 000 aktier vilket motsvarar en utspädning om 0,55 procent. Exakta kostnader för programmet efter att teckningsperioden avslutats kommer att redovisas i Attendo’s årsredovisning för 2018. 

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.