Aktiekapitalets utveckling

Datum Transaktion Förändring antalet aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde
150917 Bildande 50 000 50 000  50 000 50 000 1
151023  Apportemission (1) 500 000 550 000  500 000  550 000
151023  Indragning aktier  50 000  500 000  -50 000  500 000 
151123  Sammanslagning aktier  -499 999  500 000  500 000 
151109  Uppdelning aktier  91 225 118  91 225 119  500 000  0,005481 
151130  Apportemission (2)  44 774 881  136 000 000  245 408,73  745 408,73  0,005481 
151130  Nyemission i erbjudandet (3)  24 000 000   160 000 000  131 542,72  876 951,45  0,005481 

 

1) I samband med apportemissionen blev Bolaget publikt.
2) Beräknat datum.
3) Styrelsen kommer, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 23 oktober 2015, besluta om nyemission av 24 000 000 aktier i samband med Erbjudandet. Aktiekapitalets
förändring har angivits som om samtliga dessa aktier har emitterats. Aktierna kommer av emissionstekniska skäl att tecknas av SEB. De aktier som emitteras kommer därvid att emitteras till
en kurs om cirka 0,005481 kronor per aktie varefter SEB, sedan betalning och leverans skett på likviddagen för Erbjudandet, kommer att lämna ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan priset i Erbjudandet och teckningskursen om 131 542,72 kronor (med avdrag för vissa transaktionskostnader).

 

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.