Attendos verksamheter

Ett av Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är en ledande privat utförare av omsorgstjänster i Norden. Attendo tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg till hälso-, sjukvård och tandvård. Verksamheterna delas vanligen in efter olika kontraktsmodeller: egen regi, entreprenad och bemanning.

Olika lösningar för olika kunder

Attendo är lokalt förankrat och bedriver verksamheter i omkring 510 enheter. Attendos kund är oftast en kommun, där form och längd på kontrakt varierar beroende på kontrakts­modell och tjänsteerbjudande. Vilken kontraktsmodell som tillämpas bestäms i varje enskild kommun. Attendo ser positivt på att många kommuner i de nordiska länderna valt att öppna den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens.

  • Verksamhet i egen regi – tjänsterna erbjuds i Attendos egna boenden eller lokaler. Attendo driver egen regi-verksamhet eller levererar hemtjänst i kommuner med kundval inom äldreomsorg, omsorg av personer med funktionsnedsättning, individ- och familje­omsorg, tandvård samt företagshälsovård.
  • Verksamhet på entreprenad – ­Attendos tjänster erbjuds i kommunens boenden eller lokaler under en bestämd kontraktstid.
  • Bemanning – Attendo tillhandahåller medicinsk personal i form av allmänläkare, specialistläkare, tandläkare och sjuk­sköterskor för primär- och specialistvård.

Verksamheten i egen regi baseras normalt sett på ramavtal och entreprenad­verksamheten på upphandlade entreprenadavtal. Kundavtalen löper vanligtvis över en tidsperiod om 2-5 år. Bemanningsverksamheten baseras i de flesta fall på ramavtal eller direkta kontrakt som normalt löper upp till 4 år.

Attendo finns i hela ­Norden

Attendo bedriver verksamheter i Sverige, ­Finland, Norge och Danmark. Verksamheter i egen regi och på entreprenad erbjuds i samtliga länder medan bemanningstjänster endast erbjuds i Finland. Den huvudsakliga verksamheten är inriktad på äldreomsorg och social omsorg. I Finland erbjuds även hälso- och sjukvård samt tandvård.

Egen regi

57%

av nettoomsättningen utgörs av verksamhet i egen regi

Erfarenhet att möta lokala behov

Attendo har lång erfarenhet av att bygga egna boenden och erbjuda omsorgsplatser till kommuner efter de lokala behoven. När vi bygger för egen regi tar vi ett helhetsansvar för att finansiera, projektera, uppföra, utrusta och bemanna dessa boenden. Projektering och byggnation sker tillsammans med bygg- och fastighetsbolag, som också äger och förvaltar fastigheterna. Attendo erbjuder också privat tandvård samt hemtjänst i egen regi i kommuner med kundval.

Egen regi innebär höga krav på kvalitet

Egen regi drivs främst genom ramavtal utan garanterade volymer. Det ställer särskilda krav på Attendo att erbjuda en hög kvalitet för våra kunder samt att nå ut till dem som gör egna val på ett bra sätt. Att förstå ­kundens behov och önskemål är ­centralt då det slutligen är kundens nöjdhet som avgör hur framgångsrikt Attendo är.

Fördelar för kunden

I egen regi-verksamheten har Attendo större möjligheter att påverka omsorgsupplevelsen för kunder och patienter med anhöriga. Attendos livsstilsboenden med unika koncept som präglar hela verksamheten är bra ­exempel på detta.

Attendo har idag tre koncept; Utevistelse & Trädgård, Kultur & Nöje och Sport & Spa. Det handlar om att kunna erbjuda en vistelse i ­stimulerande miljö där kunden ges möjlighet att fortsätta utveckla sina personliga intressen och där personen kan umgås med grannar som kanske delar samma intressen. Utgångspunkten är en övertygelse om att en aktiv och mer varierad vardag får oss att må bättre. Inom Utevistelse & Trädgård har Attendo noterat tydliga förbättringar för många kunder som kommit från andra typer av boenden, som till exempel lägre intag av mediciner, bättre sömn och bättre aptit. Tillsammans ger det en högre livskvalitet. 

Fördelar för kunden

Attendos verksamhet i egen regi har många fördelar för de kommuner som är våra kunder:

  • Långsiktigt engagemang – Egen regi borgar för ett långsiktigt samarbete mellan Attendo och kommunen. Det skapar trygghet för såväl kunder som medarbetare.
  • Gedigen erfarenhet – Attendo har lång erfarenhet av att planera, bygga och driva olika omsorgsverksamheter. Detta ger oss värdefull kunskap om hur ett boende bäst bör utformas för att vara funktionellt.
  • Valfrihet och mångfald – Brukare kan erbjudas att välja mellan flera boenden och olika koncept, exempelvis ett livsstilsboende med inriktningen Utevistelse & Trädgård.
  • Kompetens och kvalitet – Kommunen får en samarbetspartner som har expertis och erfarenhet av att bygga och driva boenden som förbättrar livskvaliteten.
  • Låg risk – Attendo tar hela den finansiella risken det innebär att projektera, bygga och utveckla vårdfastigheten.
  • Bekymmersfritt – Attendo tar hand om hela processen, från att hitta lämplig tomt till finansiering, projektering, byggnation, inköp av inventarier och rekrytering av personal.
  • Flexibilitet – Attendo erbjuder kommunerna en möjlighet att möta förändrade behov och ökad efterfrågan på omsorgsplatser

Här finns egen regi

Attendo driver egna enheter inom äldre­omsorg, omsorg av personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, tandvård samt företagshälsovård. Attendo har verksamhet i egen regi i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Entreprenad

33%

av nettoomsättningen utgörs av verksamhet på entreprenad

Hur det fungerar

Attendo bedriver verksamhet på uppdrag av kunden genom entreprenadkontrakt. Verksamheten består exempelvis av äldreomsorg, gruppboende för personer med funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvård. Attendo erbjuder anställning för medarbetarna i verksamheten medan kommunen har ett fortsatt ansvar för de lokaler där tjänsterna utförs. Avtalet med kommunen löper normalt på fyra till sju år med möjlighet till förlängning. Efter eventuell förlängningsperiod måste en ny upphandling ske.

Fördelar för kunder och patienter

För brukarna bidrar Attendo till valfrihet och kvalitetsutveckling i omsorgen. I Attendos boenden får kunderna ta del av en verksamhetsmodell med ledarskap, värderingar och kvalitetsarbete som syftar till att stärka individen och skapa en bättre omsorgsupplevelse.

Fördelar för kommunen

För kommunerna är Attendo en samarbetspartner som bidrar med nya idéer och driver utvecklingen framåt. Kommunerna har en utmanande uppgift i att tillgodose ett ­växande antal äldres behov av vård och omsorg och samtidigt hushålla med skatte­betalarnas pengar. Attendo erbjuder ­kommunen kompetens och organisation som gör att kommunen kan fokusera på andra ­prioriterade områden.

Här finns entreprenad

Entreprenadverksamhet finns representerad i alla Attendos omsorgsområden samt inom hälso- och sjukvård och tandvård. Attendo har verksamhet på entreprenad i Sverige, ­Finland, Norge och Danmark.

Bemanningsverksamhet

10%

av nettoomsättningen utgörs av bemannings­verksamhet

Hur det fungerar

Attendo erbjuder medicinsk personal i form av allmänläkare, specialistläkare, tandläkare och sjuksköterskor inom primär-, akut- och specialistvård på kortare och längre uppdrag. Attendo bemannar allt från psykiatrienheter till radiologiska avdelningar på regionsjukhus. En vanlig bemanningssituation är när en kund har ett tillfälligt resursbehov på grund av sjukfrånvaro och snabbt behöver hitta en ersättare med rätt kompetens.

Fördelar för patienter

Attendos bemanningstjänster bidrar till att minska antalet avbokningar, förkorta pati­enternas ­väntetid och öka tillgängligheten i ­vården. Attendo försörjer även avlägsna ­geografiska delar av Finland med kvalificerad medicinsk personal och bidrar därmed till minska det fysiska avståndet mellan patient och vårdinrättning, vilket har stor betydelse för medborgarna.

Fördelar för kunden

Attendo skapar flexibilitet för vårdgivare och löser både tillfälliga och strukturella ­kompetensbehov inom hälso- och sjukvården. I partnerskap med Attendo kan fler kommuner erbjuda en kvalitativt god vård för sina med­borgare och stödja både regional och lokal utveckling.

Här finns bemanningsverksamhet

Bemanningsverksamhet finns representerad inom hälso- och sjukvård i hela Finland.

Hälften av de som utexamineras från läkarutbildningen i Finland börjar arbeta på Attendo. Mottagningar där Attendo bistår med läkarbemanning i Finland besöks varje år av 3 miljoner patienter.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg till hälso-, sjukvård och tandvård. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.