Så skapar vi värde

Attendo som investering

Attendo är ett av Nordens ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Attendo fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att bland annat främja kvalitetsutveckling.

Sedan bolagets start har Attendo expanderat sina verksamheter till att inkludera fler geografiska områden och nya affärsområden. Idag finns Attendo i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Med visionen att stärka individen bedriver vi verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Allt fler  kommuner väljer att samarbeta med Attendo eftersom det bidrar till valfrihet och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som det blir en genomlysning av kommunernas kostnader med en effektivare användning av skattemedel som följd. 

Attraktiv marknad med stark tillväxtpotential

  • En åldrande befolkning ökar behovet av vård och omsorg: Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre i befolkningen samt en stigande förväntad livslängd innebär att efterfrågan på och behovet av vård- och omsorgstjänster i samhället kommer att öka, särskilt efterfrågan på äldreboenden och hemtjänst.
  • Ökad andel privata utförare av vård och omsorg: Den privata andelen vård och omsorg har ökat historiskt. Trender som ökat kvalitetsfokus, högre efterfrågan på valfrihet och behov av produktivitetsförbättringar, bidrar till att andelen privat utförd vård och omsorg förväntas fortsätta växa framöver.
  • Ökande konsumentkrav: I takt med en ökande levnadsstandard har brukares, patienters och deras närståendes beteende förändrats. De är i dag mer aktiva i sina val och utvärderar allt oftare fler omsorgsalternativ innan de fattar ett beslut.
  • Ökat intresse för valfrihet: I flera europeiska länder har privata aktörer och valfrihet varit ett naturligt inslag i äldreomsorgen under en längre tid. När äldreomsorgen byggdes ut i Norden var valfriheten begränsad. Ofta var de äldre hänvisade till det alternativ som låg närmast geografiskt. Intresset för att kunna välja själv har dock ökat bland äldre i samtliga nordiska länder.

Marknadsledande i Norden och ledande inom kvalitet

  • Marknadsledande position i Norden: Attendo är det största företaget inom omsorgstjänster i Norden och den enda aktören med verksamhet i fyra nordiska länder. Attendo anser sig ha en unik marknadstäckning med enheter i mer än 200 kommuner och kontrakt med ungefär 30 procent av de drygt 1 100 kommunerna i Sverige, Finland, Norge och Danmark. I Sverige och Finland har Attendo kontrakt med mer än 50 procent av alla kommuner. I Sverige och Finland är Attendo det största företaget inom omsorgstjänster. I Danmark är Attendo det näst största och i Norge det fjärde största företaget inom äldreomsorg.
  • Beprövad attraktiv affärsmodell: Bolaget arbetar enligt Attendomodellen som utvecklats under lång tid. Attendomodellen har tre hörnstenar: De bästa människorna i en decentraliserad organisation, en stark företagskultur, samt en gemensam verktygslåda och nyfikenhet att lära.
  • Systematiskt kvalitetsarbete: Attendo har under de senaste tio åren utvecklat ett kvalitetssystem, AQ14, där processer och aktiviteter definieras, mäts och följs upp. Attendo var det första privata omsorgsföretaget i Norden att publicera ett kvalitetsbokslut. Kärnan i det lokala arbetet är avvikelserapportering och den månatliga uppföljning som leds av den lokala kvalitetssamordnaren som finns på varje enhet. Arbetet protokollförs och utöver avvikelsehantering hanteras också lokala utvecklingsprojekt. Allt detta sammanställs i en månatlig kvalitetstermometer som ger medarbetarna lokal återkoppling samt bidrar till lärande mellan verksamheter. Genom Attendos systematiska kvalitetsarbete uppnås bland annat hög kundnöjdhet och möjlighet till mer aktiviteter för äldre inom äldreomsorgen.

 

Beprövad plattform för fortsatt expansion

  • Stark organisk tillväxt: Attendo har framgångsrikt drivit organisk tillväxt varje år i mer än tio år, med en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 6,3 procent för perioden 2010 till 2015. Genom att fortsätta erbjuda god kvalitet via Bolagets beprövade affärsmodell bedömer Attendo att det är väl positionerat för fortsatt organisk tillväxt under de kommande åren.
  • Stark historik av framgångsrika förvärv: Utöver att växa organiskt har Bolaget en stark historik av att växa genom förvärv. Attendo har utvecklat tydliga riktlinjer för att identifiera och genomföra förvärv. Identifiering och val av förvärvsbolag drivs av bedömningar av verksamhetens kvalitet, affärsbehov, tillgänglighet och finansiella överväganden.
Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.