Strategi och finansiella mål

Strategiska mål

Attendo strävar efter stabil tillväxt och kundnytta. Vi arbetar långsiktigt utifrån två övergripande strategiska mål:

  • Attendo ska vara det mest attraktiva valet och mest respekterade omsorgs- och vårdföretaget i Norden.

  • Attendo ska vara den största privata aktören inom omsorg i Europa år 2025.

Utifrån Attendos vision och övergripande strategiska mål har Bolaget definierat följande strategi: uthållig och stabil verksamhet, närhet till kunden med ett tydligt erbjudande, närhet till verksamheten och fortsatt internationell expansion.

Uthållig och stabil verksamhet

Med uthållig och stabil verksamhet syftar Attendo till att skapa en stabil tillväxt och kundnytta, med utgångspunkt i dess kärnverksamhet och med hjälp av sin storlek. För att åstadkomma en uthållig och stabil verksamhet är Attendo angeläget att göra rätt sorts affärer, med rätt kvalitet och rätt marginaler där Attendo drar nytta av sin storlek.

Närhet till kunden med ett tydligt erbjudande

Närhet till kunden med ett tydligt erbjudande innebär, för Attendo, att vara först med det senaste tjänsteerbjudandet och att skapa ett attraktivt varumärke i Attendos kunders ögon.

Närhet till verksamheten

Med närhet till verksamheten syftar Attendo till att säkerställa bästa möjliga tjänsteerbjudande i branschen. Detta handlar väsentligen om att bibehålla och utveckla essensen av Attendomodellen.

Fortsatt internationell expansion

Attendo ser tydliga möjligheter att skapa värde med sin modell i nya tjänsteområden och marknader genom strategiska förvärv. Attendo inleder med att utvärdera den strategiska passformen och marknadsförutsättningarna för
att integrera en plattform inom nya segment och länder. Om Bolaget ser goda möjligheter till värdeskapande blir därefter nästa steg att förvärva och integrera plattformen i Attendomodellen.

Finansiella mål

Attendo ser en koppling mellan hög kvalitet och stabila marginaler. Attendo avser inte att växa på bekostnad av kvalitet eller lönsamhet.

Tillväxt

  • På lång sikt 7 procent via såväl organisk tillväxt som via tilläggsförvärv.

Marginal

  • På lång sikt bibehålla nuvarande EBITA-marginal om cirka 9 procent.

Kapitalstruktur

Attendo ska ha en stark finansiell position som säkerställer finansiell stabilitet och ger möjligheter till att genomföra långsiktiga beslut.

  • Nettoskulden i relation till EBITDA ska inte överstiga 3,75 gånger.

Utdelningspolicy

Beslut om utdelning ska vara baserade på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

  • Utdelningspolicy: 30 procent av nettovinsten ska delas ut.
Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.