Attendos medarbetare

Medarbetarnas kompetens, engagemang och omtanke är avgörande för att kunder, patienter och deras närstående ska vara nöjda med våra insatser. Människor i olika skeden av livet, med olika nationaliteter och behov, tar del av Attendos vård och omsorg varje dag. Därför är mångfalden bland medarbetarna viktig. Attendos verksamhet bygger på en stark grund av gemensamma värderingar.

Våra värderingar kompetens, engagemang och omtanke fungerar som vägvisare i vardagen för att uppfylla visionen: Att stärka individen.

Nöjda medarbetare

Attendo har fler än 24 000 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Vi lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare, och att medarbetarna ska vara nöjda med såväl sin egen arbetssituation som med arbetsgivaren och sin närmaste ledare. Därför följer vi hela tiden upp vad våra medarbetare tycker. Detta sker framför allt i årliga utvecklingssamtal och daglig dialog.

Mångfald

Varje medarbetare i Attendo ska behandlas respektfullt och ges samma möjligheter till utveckling. Grundläggande är att alla ska ha likvärdiga arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Attendo ska ha stolta medarbetare som står upp för alla människors lika värde.

Vi motverkar aktivt alla former av diskriminering. Människor i olika skeden av livet, med olika nationaliteter och behov, tar det av Attendos vård och omsorg varje dag. För Attendo innefattar mångfaldhetsbegreppet att alla kunder och patienter ska mötas av medarbetare som förstår deras behov. Därför är mångfald bland medarbetarna viktig för oss, inte minst vad gäller kulturell bakgrund. Kulturkännadom och språkkompetens från andra länder är ofta en fördel i Attendos verksamhet .

Läs mer om Attendos Vision och värderingar

Ledarskap enligt Attendo

Allt ledarskap i Attendo utgår från vår modell, vår kultur och våra värderingar. Hos oss handlar ledarskap om ansvar, synlighet och tillgänglighet. En ledare ska vara öppen och tydlig i den egna kommunikationen samtidigt som han eller hon är lyhörd inför andras idéer. Kommunikationen i ledarrollen är mycket viktig med tanke på att Attendos ledare har många kontakter med olika intressenter.

Ledarskapet ska främja möjligheter för medarbetaren att ta eget ansvar, ta aktiv del i beslut och utvecklas både i sin yrkesroll och som person. Attendos samverkan med de organisationer som företräder våra medarbetare är en naturlig del i vårt utvecklings- och förbättringsarbete.

Kompetenta medarbetare

För att säkerställa hög kvalitet och fortsatt utveckling erbjuder Attendo utbildning till alla medarbetare. Samtliga medarbetare erbjuds en grundlig introduktion med bland annat handledda arbetspass och fadderverksamhet. All kompetensutveckling utgår sedan från individuella planer. I dessa kan det ingå lokala, centrala och webbaserade utbildningar. I de årliga utvecklingssamtalen diskuteras företagets och medarbetarens målsättningar och hur de hänger ihop.

Som medarbetare på Attendo får du alltid:

  • En gedigen introduktion med bland annat handledda arbetspass och fadderverksamhet.
  • Årliga utvecklingssamtal utifrån företagets och medarbetarens målsättningar.
  • Kompetensutveckling utifrån din individuella plan.
  • Möjlighet och uppmuntran till jobbrotation
  • Möjlighet till särskilt ansvar för områden såsom inköp eller att vara kvalitetssamordnare och värderingscoach.

Medarbetarundersökning kompletterar dialog

Som ett komplement till daglig dialog genomför vi regelbundet medarbetarundersökningar. Undersökningens resultat uttrycks i index inom områdena engagemang, kompetens, delaktighet, hjälpsamhet, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa, ­värderingar, arbete och arbetssituation, samt som ett totalindex.

Förutom den stora medarbetarundersökningen genomför vi löpande så kallade temperaturmätningar av medarbetarnas arbetssituation samt hur nöjda de är med arbetet och sin arbetsplats.

Trygg arbetsmiljö

På Attendo har medarbetare gemensamt ansvar för trygghet och trivsel på jobbet. Genom att agera aktivt och förebyggande minskar vi risker och bidrar till medarbetarnas hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser. I vissa verksamheter tränas chefer och medarbetare regelbundet i att bedöma risker och agera på ett sätt som gör att hotfulla situationer kan undvikas.

Attendo följer upp sjukskrivningar för att hjälpa medarbetare att så snabbt som är lämpligt komma tillbaka i arbete. Närmaste chef ansvarar för att ta kontakt första sjukskrivningsdagen, samtal om rehabilitering hålls löpande och långa sjukskrivningar hanteras strukturerat.

HBTQ-certifiering

Attendo fortsätter sitt arbete med HBTQ-frågor. Under 2016 blev ytterligare två boenden certifierades av RFSL, varav det ena, Attendo Bunkeflogården blev vårt första HBTQ-certifierade äldreboende. Certifieringsprocessen är en gedigen utbildning som går ut på att boende, medarbetare och besökare ska känna sig respekterade och inkluderade oavsett sexuell läggning och identitet.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.