Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, styrelse och ledning, direkt eller indirekt, styr bolaget. För ett noterat aktiebolag som Attendo baseras bolagsstyrningen på reglerna i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, svensk kod för bolagsstyrning och interna policies och riktlinjer. Bolagsstyrningen inom Attendo är ett viktigt stöd för att genomföra företagets vision och långsiktiga strategiska målsättning samt stärka företagskulturen. Attendo arbetar aktivt med att engagera alla medarbetare i att utveckla företagskulturen och att leva efter vår vision och våra värderingar.

Här hittar du Attendos årsredovisningar inklusive bolagsstyrningsrapporter.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Attendos organisation och förvaltning. Enligt Attendos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter.

Koncernledningen är ansvariga för alla koncernövergripande frågor inom Attendo, så som bolaget, strategi, finans- och ekonomifrågor samt kommunikation.

Attendos uppförandekod baseras på vår vision och våra värderingar.

Attendos finansiella kalender

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden från Attendo