Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, styrelse och ledning, direkt eller indirekt, styr bolaget. För ett noterat aktiebolag som Attendo baseras bolagsstyrningen på reglerna i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, svensk kod för bolagsstyrning och interna policies och riktlinjer. Bolagsstyrningen inom Attendo är ett viktigt stöd för att genomföra företagets vision och långsiktiga strategiska målsättning samt stärka företagskulturen. Attendo arbetar aktivt med att engagera alla medarbetare i att utveckla företagskulturen och att leva efter vår vision och våra värderingar.

hero icon left
hero icon right