Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

En god bolagsstyrning är viktig för att stödja Attendos vision, för att uppnå Attendos strategiska mål samt för att förstärka Attendos företagskultur.

Läs mer
Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Läs mer
Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Attendos organisation och förvaltning.

Läs mer
Koncernledning

Koncernledning

Verkställande direktören och koncernledningen leder det löpande arbetet för att uppnå Attendos strategi och mål.

Läs mer
Arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar

Från och med 2021 ersätts VD, koncernledning och övriga operativa chefer i Skandinavien huvudsakligen genom fast lön. Från och med 2022 erbjuds även VD och koncernledning deltagande i Attendos långsiktiga aktieprestationsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda.

Läs mer
Uppförandekod

Uppförandekod

Attendos uppförandekod bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. Den ger oss en gemensam bas för hur vi ska uppträda och agera i vårt arbete.

Läs mer
Finansiell kalender

Finansiell kalender

Attendos finansiella kalender.

Läs mer
Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden från Attendo

Läs mer