Bolagsstyrning

Attendo's bolagsstyrning är viktig för att stödja företagets vision, långsiktiga strategiska målsättning och företagskultur. Bolagsstyrningen syftar till att skydda aktieägarnas och övriga parters intressens genom att skapa en bra balans mellan aktieägare, styrelse och koncernledning samt även bygga ett ramverk för styrande dokument, rutiner och processer samt riskhantering och intern kontroll - som tillsammans skapar god kontroll och transparens.

Här hittar du Attendos Årsredovisningar

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Attendos organisation och förvaltning. Enligt Attendos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter.

Koncernfunktionerna är ansvariga för alla koncernövergripande frågor inom Attendo, så som upprättande av policys, riktlinjer och koncernövergripande processer.

Attendos uppförandekod baseras på vår vision och våra värderingar.

Attendos finansiella kalender

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden från Attendo