Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Attendo AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun. Bolagsstämma får även hållas i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda tjänster och produkter till äldre och personer med funktionsnedsättning samt annan service-, omsorgs- och vårdverksamhet samt att tillhandahålla övriga bolag i koncernen tjänster främst avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 90 000 000 stycken och högst 360 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter Bolaget skall ha en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 8 Deltagande på bolagsstämma
Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman Aktieägaren får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall koncernresultaträkning ; och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
d) fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
e) val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer; samt
f) annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 December.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).