Hoppa till huvudinnehåll
Bolagsordningen är antagen på årsstämman 2021.

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Attendo AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun. Bolagsstämma får även hållas i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda tjänster och produkter till äldre och personer med funktionsnedsättning samt annan service-, omsorgs- och vårdverksamhet samt att tillhandahålla övriga bolag i koncernen tjänster främst avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 90 000 000 stycken och högst 360 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter.

Bolaget skall ha en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 8 Deltagande på bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut om:

(i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(ii) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(iii) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

(iv) fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden:

(v) val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer; samt

(vi) annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

§ 10 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.    

§ 11 Fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om  värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).