Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering.

hero icon left
hero icon right

Bolagsstämman har antagit en instruktion för valberedningen som inkluderar dels riktlinjer för valberedningens sammansättning och val av medlemmar samt även valberedningens uppgifter.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Förslaget och valberedningens motiverade yttrande publiceras även på Attendos webbplats samtidigt som kallelsen offentliggörs.

Aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Förslag ska skickas till adressen: valberedningen@attendo.com.

Årsstämman 2020 beslutade att välja Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernan), Anssi Soila (representant för Pertti Karjalainen), Niklas Antman (representant för Incentive), Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande, till valberedning inför årsstämman 2021.

Valberedningsinstruktion