Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering.

Bolagsstämman har antagit en instruktion för valberedningen som inkluderar dels riktlinjer för valberedningens sammansättning och val av medlemmar samt även valberedningens uppgifter.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Förslaget och valberedningens motiverade yttrande publiceras även på Attendos webbplats samtidigt som kallelsen offentliggörs.

Aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Förslag ska skickas till adressen: valberedningen@attendo.com.

På årsstämman 2019 beslutades att Attendos valberedning inför årsstämman 2020 ska bestå av Tomas Billing, ordförande (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Adam Gerge (Didner & Gerge) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder).

Valberedningsinstruktion