Affärsidé & Marknad

hero icon left
hero icon right

Ledande omsorgsföretag

Attendo är det ledande företaget inom omsorg i Norden. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Attendo är lokalt förankrat och har omkring 700 verksamheter belägna i fler än 200 kommuner. Företaget har cirka 25 000 medarbetare. Med visionen att stärka individen bedriver Attendo verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Läs mer om Attendos verksamheter

Så skapar vi värde

Attendo verkar på en långsiktigt attraktiv marknad med god tillväxtpotential. Affärsmodellen är beprövad och företaget vilar på en stabil ekonomisk plattform med goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Läs mer om hur vi skapar värde

Systemet för välfärdstjänster

Det nordiska systemet för välfärdstjänster inom vård och omsorg vilar på offentlig finansiering, lokalt eller regionalt ansvar samt ett omfattande regelverk för upphandling och kvalitetstillsyn. Systemet har gradvis öppnats för alternativa utförare i takt med att reformer genomförts.

Läs mer om vård och omsorgsmarknaden

Ekonomiskt värdeskapande

Attendo har som mål att vara en långsiktig partner till beställare runt om i Norden. För att kunna investera i nya arbetssätt, etablera nya boenden och utveckla medarbetarnas kompetens är det avgörande att Attendo uppnår stabila överskott och har en stark balansräkning.

Finansiella mål

  • I inledningen av 2021 etablerade Attendo ett resultatmål på tre års sikt. Målet är att uppnå en justerad vinst per aktie på minst 4 kr år 2023. Resultatförbättringen väntas drivas av återhämtning från pandemin, omställningen i Finland, en förbättrad operativ modell, organisk tillväxt inom befintlig och planerad kapacitet samt mindre förvärv.

  • Som utdelningsmål har Attendo som målsättning att dela ut 30 procent av företagets justerade resultat. Utdelning ska vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk, inklusive investeringsmöjligheter, och bolagets finansiella position. Attendos mål för kapitalstrukturen är satt utifrån finansiell stabilitet och möjlighet att genomföra långsiktiga beslut.

  • Attendo har som mål att justerad nettoskuld i relation till justerat rörelseöverskott (EBITDA), inte långsiktigt ska överstiga 3,75.