Attendos innovationer

Attendo grundades med ett tydligt mål att vara ledande inom omsorg med hög kvalitet. I det klimat som rådde på den tiden var själva företeelsen att ett privat företag kunde ta hand om en del av den offentligt drivna omsorgen en innovation i sig.

hero icon left
hero icon right

Attendos innovationer

1988 får Attendo (då Svensk Hemservice AB) sitt första kontrakt. Den första innovationen skedde kort därefter när en hempärm för social dokumentation introducerades, något som senare blev ett krav från lagstiftaren.

Attendo utvecklade tidigt systemet med kontaktmannaskap, som innebär att varje kund ska ha en egen utsedd och ansvarig kontaktperson som har det övergripande ansvaret för alla insatser. När Attendo 1992 fick sitt första uppdrag utanför Stockholm - vårdboendet Skogshill i Malmö - gjorde Malmö kommun som första kommun en brukarundersökning, något som tidigare inte ansetts nödvändigt.

De kommande tio åren sker en lång rad kvalitetsinnovationer. Attendo inför en egen central medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Nästa steg tas när en central oberoende kvalitetsrevision av alla verksamheter införs. I samband med detta digitaliseras också analysen av kvalitetsdata. Attendo blir kort efter millenniumskiftet också först med en oberoende kvalitetsavdelning.

Under 00-talet fortsatte innovationerna inom digitala kvalitetshjälpmedel. År 2005 skapar Attendo det första prisvinnande kvalitetssystemet AQ05. Därefter introducerar Attendo elektronisk inrapportering av kvalitetsdata. Systemet har uppdaterades i omgångar och heter efter den senaste uppdateringen AQ19. Den senaste versionen tar emot och analyserar över 1 miljard insatser som årligen ges till Attendos omkring 30 000 kunder.

Under slutet av 00-talet börjar Attendo fokusera mer på brukarnöjdhet och transparens. Som ett led i detta erbjuder Attendo alla brukare egen tid med kontaktman. År 2009 lanserar Attendo Kvalitetstermometern som är ett mått för kvaliteten vid varje enhet. Kort därefter börjar Attendo öppet redovisa resultatet av kvalitetstermometern på gruppnivå.

Under början av 10-talet utvecklar Attendo en strategi för evidensbaserad praktik, så att de insatser som görs följer de senaste forskarrönen. Som första företag i branschen presenterade Attendo i maj 2012 ett kvalitetsbokslut. Boksluten ges ut årligen, och har från år 2017 ersatts av en årlig Kvalites- och hållbarhetsrapport.

Attendo lanserar förslag på nationell kvalitetsuppföljning – Senior Lotsen. Attendo öppnar även vid denna tid sina första livsstilsboenden, som ytterligare anpassar miljöer och insatser efter de boendes önskemål och intressen.

Under 2016 inleds försök med att digitalisera hemtjänsten genom att införa appen Mobil Omsorg. Genom appen får medarbetare sina dagliga arbetsuppgifter direkt i jobbtelefonen, och de dokumenterar direkt i appen när och hur insatserna utförts. 2017 har Mobil omsorg införts i hela hemtjänsten, och under 2018 införs appen även för insatser på Attendos äldreboenden. 

Digitaliseringen av omsorgen har på senare år också medfört att Attendo skapat en ny app för medarbetare - Appendo (Sverige) respektive ATSO (Finland) - samt påbörjat utrullningen av en app för närstående - Attendo Nära.