Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av nya arbetssätt

1988 får Attendo (då Svensk Hemservice AB) sitt första kontrakt. Den första innovationen skedde kort därefter när en hempärm för social dokumentation introducerades, något som senare blev ett krav från lagstiftaren.

Attendo utvecklade tidigt systemet med kontaktmannaskap, som innebär att varje kund ska ha en egen utsedd och ansvarig kontaktperson som har det övergripande ansvaret för alla insatser. När Attendo 1992 fick sitt första uppdrag utanför Stockholm - vårdboendet Skogshill i Malmö - gjorde Malmö kommun som första kommun en brukarundersökning, något som tidigare inte ansetts nödvändigt.

De kommande tio åren sker en lång rad kvalitetsinnovationer. Attendo inför en egen central medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Nästa steg tas när en central oberoende kvalitetsrevision av alla verksamheter införs. I samband med detta digitaliseras också analysen av kvalitetsdata. Attendo blir kort efter millenniumskiftet också först med en oberoende kvalitetsavdelning.

Under 00-talet fortsatte innovationerna inom digitala kvalitetshjälpmedel. År 2005 skapar Attendo det första prisvinnande kvalitetssystemet AQ05. Därefter introducerar Attendo elektronisk inrapportering av kvalitetsdata. Systemet har uppdaterades i omgångar och heter efter den senaste uppdateringen AQ19. Den senaste versionen tar emot och analyserar över 1 miljard insatser som årligen ges till Attendos omkring 30 000 kunder.

Under slutet av 00-talet börjar Attendo fokusera mer på brukarnöjdhet och transparens. Som ett led i detta erbjuder Attendo alla brukare egen tid med kontaktman. År 2009 lanserar Attendo Kvalitetstermometern som är ett mått för kvaliteten vid varje enhet. Kort därefter börjar Attendo öppet redovisa resultatet av kvalitetstermometern på gruppnivå.

Under början av 10-talet utvecklar Attendo en strategi för evidensbaserad praktik, så att de insatser som görs följer de senaste forskarrönen. Som första företag i branschen presenterade Attendo i maj 2012 ett kvalitetsbokslut. Boksluten ges ut årligen, och har från år 2017 ersatts av en årlig Kvalites- och hållbarhetsrapport.

Attendo lanserar förslag på nationell kvalitetsuppföljning – Senior Lotsen. Attendo öppnar även vid denna tid sina första livsstilsboenden, som ytterligare anpassar miljöer och insatser efter de boendes önskemål och intressen.

Under 2016 inleds försök med att digitalisera hemtjänsten genom att införa appen Mobil Omsorg. Genom appen får medarbetare sina dagliga arbetsuppgifter direkt i jobbtelefonen, och de dokumenterar direkt i appen när och hur insatserna utförts. 2017 har Mobil omsorg införts i hela hemtjänsten, och under 2018 införs appen även för insatser på Attendos äldreboenden. 

Digitaliseringen av omsorgen har på senare år också medfört att Attendo skapat en ny app för medarbetare - Appendo (Sverige) respektive ATSO (Finland) - samt påbörjat utrullningen av en app för närstående - Attendo Nära. Genom dessa appar får medarbetare bättre möjligheter att kommunicera med varandra och med närstående på ett enkelt sätt, och låta närstående ta del i vardagen för deras nära och kära. 

Attendo Way är vår gemensamma omsorgsmodell, en handbok för ledare som hjälper dem att organisera varje verksamhet på bästa sätt. Varje omsorgssegment har en egen version med instruktioner för hur man startar upp och leder den lokala verksamheten i enlighet med våra rutiner och bästa arbetssätt.

Under 2022 introducerade Attendo nya arbetssätt kring livskvalitet. Målet är att bättre förstå behov och önskemål för varje individ i vår omsorg, och vidta de bästa åtgärderna som leder till förbättringar. I Sverige har vi infört livskvalitetssamtal på äldreboenden enligt den så kallade ASCOT-metoden (Adult Social Care Outcomes Toolkit). Vår implementering av den standardiserade RAI-metoden (Residents Assesment Instrument) i Finland innehåller en metod för att mäta livskvalitet för varje boende.