Uppförandekod

hero icon left
hero icon right

Attendos uppförandekod baseras på vår vision och våra värderingar. Attendos vision och övergripande syfte är: Att stärka individen. Med det menar vi att allt vi gör syftar till att varje individ ska känna sig delaktig och lyssnad på, bemötas med värme och respekt, få stöd till självständighet och känna sig trygg och säker. Varje individ ska uppleva att livskvaliten påverkas positivt. Attendos vision och värderingar finns avspeglade i samtliga interna policys, instruktioner och riktlinjer och ska fungera som vägvisare i våra beslut och handlingar.

Attendos uppförandekod syftar till att ge vidare riktlinjer för hur vi ska hantera de utmaningar som Attendos styrelse, ledning och medarbetare möter i det dagliga arbetet med brukare och patienter, medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Attendo är en ansvarstagande organisation som har ett starkt fokus på fortsatt lärande, utveckling och förändring. Genom att bibehålla starka etiska riktlinjer samtidigt som vi står fast vid våra värderingar och kontinuerligt strävar efter att erhålla förtroende från våra intressenter – kommer vi både att bygga ett starkt varumärke samtidigt som vi kan attrahera de bästa medarbetarna som kan stödja och bidra till vår framtida utveckling. Samtliga affärspartners till Attendo uppmanas att även de tillämpa dessa principer, vilka ingår som en del i vår utvärdering av befintliga och framtida leverantörer.

Attendos uppförandekod och principer för socialt ansvar och efterlevnad av etiska principer är baserade på internationellt allmänt accepterade regler och normer.

Läs Attendo's uppförandekod här. (PDF-dokument, 386 kB)