En agenda för hållbar utveckling

Omsorg om människor med behov är en central del av ett hållbart samhälle. Attendo har utvecklat en genomgripande hållbarhetsagenda som utgör en del av den övergripande affärsstrategin. Inom ramen för agendan arbetar vi systematiskt och målmedvetet med hållbarhet inom fem fokusområden:

Livskvalitet

Nya arbetssätt som ökar välmående, hälsa och livskvalitet för människor i behov av omsorg.

Värdeskapande omsorgstjänster

Ny kapacitet och innovationer som ökar samhällets förmåga att möta nutida och framtida behov av omsorg.

Engagerade medarbetare

Ledarskap och meningsfulla, utvecklande arbeten som bidrar till delaktighet och integration.

Miljömässig hänsyn

Omsorgslösningar som minimerar användningen av naturresurser och värnar om en hållbar utveckling för miljö och klimat.

Ansvarsfull verksamhet

Ett värderingsburet företagande som är transparent, tillförlitligt och har ekonomisk bärkraft över tid.

Hållbarhetsrapport 2022

Omsorgstjänster är en central del av ett hållbart samhälle. Genom att personer i behov av omsorg får stöd i vardagen tillgodoses grundläggande rättigheter till såväl liv, hälsa och välmående som delaktighet, jämlikhet och jämställdhet.

Attendo är en betydande utförare av omsorgstjänster och förser samhället med nya platser, nya arbetssätt och innovationer. Genom att ge fler människor tillgång till kostnadseffektiv omsorg av hög kvalitet bidrar Attendo till att samhället utvecklas i hållbar riktning. Som arbetsgivare bidrar vi också till sunda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och inflytande för drygt 27 000 medarbetare. Attendo arbetar systematiskt för att verksamhetens påverkan på miljö och klimat ska vara långsiktigt hållbar.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022

Värdeskapande omsorgslösningar

Värdeskapande omsorgslösningar

Attendos ambition är att tillgängliggöra pålitlig, innovativ och kostnadseffektiv omsorg som en ledande partner till kommunala beställare.

Läs mer
Livskvalitet

Livskvalitet

Attendos ambition är att skapa välmående och mening i vardagen och vara ledande inom kundnöjdhet.

Läs mer
Engagerade medarbetare

Medarbetare

Attendos ambition är att vara en ledande arbetsgivare med utmärkt ledarskap, personlig utveckling och lika möjligheter.

Läs mer

Miljömässig hänsyn

Social och miljömässig hållbarhet

Vår ambition är att vara en resurseffektiv omsorgsutförare på väg mot netto-noll utsläpp av växthusgaser.

Läs mer
Uppförandekod

Uppförandekod

Attendos uppförandekod innehåller riktlinjer och stöd för de utmaningar som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Läs mer
FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål

Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har materiell påverkan på samt mål som inte berörs av Attendos verksamhet.

Läs mer