Hållbarhet

Attendos hållbarhetsstrategi och praktiska hållbarhetsarbete fokuserar på tre områden: bidrag till samhället, kvalitet och medarbetare. Attendo bidrar också aktivt till 6 av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Nära dialog med våra intressenter

Attendos hållbarhetsstrategi grundar sig på en löpande dialog med företagets intressenter såsom kunder, närstående, kommuner, medarbetare, leverantörer, investerare, politiker och myndigheter. Intressentdialogen ökar förståelsen för våra intressenters förväntningar och ger underlag till utvecklingsområden.

Vi följer upp nöjdheten bland såväl kunder och deras närstående som beslutsfattare och beställare genom regelbundna undersökningar och löpande samtal. Vi strävar alltid efter att utgå från kundens eller patientens önskemål och behov. Synpunkter och önskemål från medarbetare fångas upp bland annat genom medarbetarundersökningar, arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal.

Väsentlighet avgör prioriteringar

För att identifiera vad som är viktigast för Attendo och företagets intressenter används väsentlighetsanalyser där ett 30-tal hållbarhetsfrågor inom olika ämnesområden rankas utifrån betydelse för intressenterna respektive för Attendo.

Tre områden har identifierats som de mest väsentliga för Attendos hållbarhetsarbete: samhällsutveckling, omsorgskvalitet samt våra medarbetare.

Attendo rapporterar därutöver enligt de lagstadgade krav som finns rörande miljö- och klimat, sociala faktorer, samt anti-korruption och mänskliga rättigheter.

Målsättningar och resultat

Attendo har definierat övergripande målsättningar och relevanta nyckeltal inom respektive hållbarhetsområde. Utfallet rapporteras årligen i Attendos kvalitets- och hållbarhetsrapport.

1. Samhällsutveckling

Mål: Attendo ska leda etableringen av nya boenden för att möta samhällets behov av nya platser inom omsorgen

Nyckeltal samt utfall 2019 (2018):
Antal nya platser under uppförande - 1 980 (2 462)
Nyöppnade platser egen regi - 1 950 (2 409)

2. Kvalitet i vård och omsorg

Mål: Attendo ska bibehålla och utveckla den starka positionen inom kvalitet och kundnöjdhet

Nyckeltal samt utfall 2019 (2018):
Utfall i den interna kvalitetstermometern - 84% (84%)

3. Medarbetare

Mål: Attendo ska erbjuda en stimulerande arbetsplats för alla som vill göra skillnad

Nyckeltal samt utfall 2019 (2018):
Medarbetarnas nöjdhet med jobbet - 3,9 (3,9) av 5,0 
Medarbetarnas nöjdhet med närmaste chefen - 3,9 (3,9) av 5,0 

Attendo hjälper till att lösa många kritiska samhällsproblem genom att investera i ny kapacitet och ta sig an komplexa omsorgsutmaningar.

Attendos kvalitetsarbete går längre än de krav lagstiftaren och beställare ställer. Vi erbjuder marknadsledande kvalitet och driver utvecklingen i branschen framåt.

Medarbetarnas kompetens, engagemang och omtanke är avgörande för att kunder och deras närstående ska vara nöjda med våra insatser.

Attendo arbetar för en hållbar utveckling inom områden som mångfald och jämställdhet, anti-korruption och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat.

Attendos uppförandekod baseras på vår vision och våra värderingar.

Attendo arbetar aktivt för att uppfylla sex av FN:s sjutton globala hållbarhetsmål.