Hoppa till huvudinnehåll

Omsorg för ett hållbart samhälle

Omsorg om människor med behov är en central del av ett hållbart samhälle. Attendos hållbarhetsarbete är en integrerad del av av den övergripande affärsstrategin, och tar sin utgångspunkt i en väsentlighetsanalys som kontinuerligt följs upp och stäms av mot våra viktigaste intressenter. Hållbarhetsarbetet bedrivs målmedvetet och systematiskt inom fem fokusområden:

Livskvalitet

Attendo bidrar med nya arbetssätt som ökar välmående, hälsa och livskvalitet för människor i behov av omsorg. Ambitionen är att skapa välmående och mening i vardagen och vara ledande inom kundnöjdhet.

Värdeskapande omsorgstjänster

Vi tillför kontinuerligt ny kapacitet, innovationer och nya arbetssätt som ökar
samhällets förmåga att möta nutida och framtida behov av omsorg. Vår ambition är att tillgängliggöra pålitlig, innovativ och kostnadseffektiv omsorg som en ledande partner till kommunala beställare.

Engagerade medarbetare

Attendo arbetar målmedvetet för ett gott ledarskap och meningsfulla, utvecklande arbeten som bidrar till delaktighet och integration. Ambitionen är att vara en ledande arbetsgivare med utmärkt ledarskap, personlig utveckling och lika möjligheter.

Miljömässig hänsyn

Vi strävar efter att utforma omsorgslösningar som minimerar användningen av naturresurser och värnar om en hållbar utveckling för miljö och klimat. Vår ambition är att vara en resurseffektiv omsorgsutförare som är på väg mot netto-noll utsläpp av växthusgaser.

Ansvarsfull verksamhet

Attendos omsorgsmodell bygger på ett värderingsburet företagande som är
transparent, tillförlitligt och har ekonomisk bärkraft över tid. Ambitionen är att vara en pålitlig omsorgsutförare med ett värderingsdrivet omsorgsarbete som är robust och transparent.

Hållbarhetsrapport 2023

Omsorgstjänster är en central del av ett hållbart samhälle. Genom att personer i behov av omsorg får stöd i vardagen tillgodoses grundläggande rättigheter till såväl liv, hälsa och välmående som delaktighet, jämlikhet och jämställdhet.

Attendo är en betydande utförare av omsorgstjänster och förser samhället med nya platser, nya arbetssätt och innovationer. Genom att ge fler människor tillgång till kostnadseffektiv omsorg av hög kvalitet bidrar Attendo till att samhället utvecklas i hållbar riktning. Som arbetsgivare bidrar vi också till sunda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och inflytande för drygt 27 000 medarbetare. Attendo arbetar systematiskt för att verksamhetens påverkan på miljö och klimat ska vara långsiktigt hållbar.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2023

Värdeskapande omsorgslösningar

Värdeskapande omsorgslösningar

Attendos ambition är att tillgängliggöra pålitlig, innovativ och kostnadseffektiv omsorg som en ledande partner till kommunala beställare.

Läs mer
Livskvalitet

Livskvalitet

Attendos ambition är att skapa välmående och mening i vardagen och vara ledande inom kundnöjdhet.

Läs mer
Engagerade medarbetare

Medarbetare

Attendos ambition är att vara en ledande arbetsgivare med utmärkt ledarskap, personlig utveckling och lika möjligheter.

Läs mer

Miljömässig hänsyn

Social och miljömässig hållbarhet

Vår ambition är att vara en resurseffektiv omsorgsutförare på väg mot netto-noll utsläpp av växthusgaser.

Läs mer
Uppförandekod

Uppförandekod

Attendos uppförandekod innehåller riktlinjer och stöd för de utmaningar som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Läs mer
FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål

Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har materiell påverkan på samt mål som inte berörs av Attendos verksamhet.

Läs mer