Hoppa till huvudinnehåll

Attendo ingick den 27 november 2019 ett låneavtal med Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Enligt låneavtalet har bankerna förbundit sig att tillhandahålla vissa kreditfaciliteter i syfte att refinansiera den befintliga lånefinansieringen i bolaget och säkerställa verksamhetens löpande finansieringsbehov.

Kreditfaciliteterna löper med en årlig räntesats som motsvarar relevant IBOR plus en varierande marginal som baseras på Attendos nettoskuld i förhållande till EBITDA. Kreditfaciliteterna villkoras av att Attendo uppfyller vissa marknadsmässiga finansiella villkor, däribland vissa finansiella nyckeltal, såsom nettoskuld/EBITDA och ränteteckningsgrad, vilka inte får avvika negativt från vissa i avtalet angivna nivåer.

Attendo strävar efter att uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad.

Kreditfaciliteter

Översikt över Attendos kreditfaciliteter:

Typ Valuta Belopp (000') Förfallotidpunkt
Periodlånefacilitet EUR 125 000 2022+1+1
Periodlånefacilitet SEK 1 250 000

2022+1+1

Revolverande kreditfacilitet, flera valutor SEK

1 800 000

2022+1+1