Bolagsstämma

hero icon left
hero icon right

Årsstämma 2022

Attendos årsstämma 2022 hölls den 26 april 2022.

Läs mer

Bolagets högsta beslutande organ

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Kallelse till bolagsstämman anger hur aktieägare ska gå tillväga för att delta på stämman. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ombud.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman informeras om företagets utveckling det gångna året och beslut tas i nyckelfrågor såsom val av styrelse och revisor samt arvoden. Årsstämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare sätter årsstämman ramarna för ersättningsvillkor för VD och koncernledning genom att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas.

Årsstämman

Årsstämman ska hållas i Danderyd där bolaget har sitt säte, eller i Stockholms kommun. Årsstämman hålls på svenska men all dokumentation som tillhandahålls i samband med stämman finns tillgänglig på svenska och engelska.

Kallelse till stämman offentliggörs i pressmeddelande samt via Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelsen publiceras även på Attendos hemsida.

Beslut som fattas på årsstämman publiceras via pressmeddelande samt på hemsidan.

Styrelseledamöter, medlemmar ur koncernledningen, valberedningen samt revisor eftersträvar alltid att närvara för att svara på frågor från aktieägarna.