Bolagsstämma

Årsstämma 2020

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls onsdagen den 15 april 2020 klockan 17.00 på Restaurang Bra Mat i Danderyd, Stockholm.

Koncernens högsta beslutande organ

Attendo är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under aktiebolagsslagen. Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman, koncernens högsta beslutande organ och det forum där aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Samtliga aktieägare som är införda i aktieboken och som har anmält sitt deltagande i tid, har rätt att delta vid bolagsstämman och rösta för sitt totala innehav av aktier. Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman personligen har rätt att utse ombud om så meddelas i god tid innan bolagsstämman.

Den årliga bolagsstämman, årsstämman, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Årsstämman beslutar om bolagsordning och behandlar val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslutar om deras arvoden. Årsstämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare behandlar årsstämman ersättnings- och anställningsvillkor för VD och koncernledning genom att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare.

De flesta beslut fattas med enkel majoritet, dock föreskriver aktiebolagslagen att vissa beslut fattas med kvalificerad majoritet t.ex. beslut om ändringar i bolagsordningen. Kvalificerad majoritet kräver två tredjedelar av de avgivna rösterna eller nio tiondelar av de på stämman företrädda aktierna.

Årsstämman ska hållas i Danderyd

Årsstämman ska hållas i Danderyd där bolaget har sitt säte, eller i Stockholms kommun. Årsstämman hålls på svenska men all dokumentation som tillhandahålls i samband med stämman finns tillgänglig på svenska och engelska. Datum och plats för stämman meddelas på Attendos webbplats senast 31 december året före nästkommande årsstäma.

Kallelse till stämman offentliggörs i pressmeddelande samt via Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelsen publiceras även på Attendos hemsida.

Beslut som fattas på årsstämman publiceras via pressmeddelande samt på hemsidan.

På Attendos årsstämma finns styrelseledamöter, medlemmar ur koncernledningen samt revisor alltid närvarande för att svara på frågor från aktieägarna.

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls torsdagen den 11 april 2019 kl 17.00 i Danderyd, Stockholm.

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls torsdagen den 12 april 2018 kl 17.00 på Danderyds Gymnasium i Danderyd, Stockholm.

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls torsdagen den 6 april 2017 kl 10.00 på Danderydsgården i Danderyd.

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls tisdagen den 17 maj 2016 kl 17.00 på Viktor Rydbergs Samskola, Viktor Rydbergs väg 2, Danderyd.