Bolagsstämma

Årsstämma 2020

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls onsdagen den 15 april 2020 klockan 17.00 på Restaurang Bra Mat i Danderyd, Stockholm.

Bolagets högsta beslutande organ

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Kallelse till bolagsstämman anger hur aktieägare ska gå tillväga för att delta på stämman. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ombud.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman informeras om företagets utveckling det gångna året och beslut tas i nyckelfrågor såsom val av styrelse och revisor samt arvoden. Årsstämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare sätter årsstämman ramarna för ersättningsvillkor för VD och koncernledning genom att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas.

Årsstämman

Årsstämman ska hållas i Danderyd där bolaget har sitt säte, eller i Stockholms kommun. Årsstämman hålls på svenska men all dokumentation som tillhandahålls i samband med stämman finns tillgänglig på svenska och engelska.

Kallelse till stämman offentliggörs i pressmeddelande samt via Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelsen publiceras även på Attendos hemsida.

Beslut som fattas på årsstämman publiceras via pressmeddelande samt på hemsidan.

Styrelseledamöter, medlemmar ur koncernledningen, valberedningen samt revisor eftersträvar alltid att närvara för att svara på frågor från aktieägarna.

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls torsdagen den 11 april 2019 kl 17.00 i Danderyd, Stockholm.

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls torsdagen den 12 april 2018 kl 17.00 på Danderyds Gymnasium i Danderyd, Stockholm.

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls torsdagen den 6 april 2017 kl 10.00 på Danderydsgården i Danderyd.

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls tisdagen den 17 maj 2016 kl 17.00 på Viktor Rydbergs Samskola, Viktor Rydbergs väg 2, Danderyd.