Hoppa till huvudinnehåll

Strukturerat riskhanteringsarbete

Riskhantering, det vill säga arbetet med att identifiera, hantera och övervaka risker är en viktig del av Attendos verksamhet. Attendo arbetar strukturerat med att hantera risker utifrån ett ramverk som hanterar såväl omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker. Riskhantering är väl integrerat i Attendos verksamhet och de dagliga åtgärderna för att hantera verksamhetsrisker beslutas och övervakas av respektive affärsområdeschef som ansvarar för riskhanteringen inom ramen för sitt område.

Attendo har även inrättat en koncernövergripande funktion för att arbeta fokuserat med riskbedömning, regelefterlevnad och intern kontroll, vilken fungerar som stöd till affärsområdescheferna och Attendos olika specialistfunktioner i deras arbete med risker, processer och kontroller. Attendos årsredovisning innehåller en detaljerad beskrivning av de riskområden som identifierats och hur Attendo arbetar för att hantera dessa.