Revisor

hero icon left
hero icon right

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Vid årsstämman 2019 omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Den auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson är huvudansvarig för revisionen.