Hoppa till huvudinnehåll

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Revisorn har till uppgift granska dels bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn lämnar en revisionsberättelse till årsstämman och yttrar sig även över bolagets hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och tillämpningen av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Aktieägare är välkomna att vid årsstämman ställa frågor till revisorn.

Vid årsstämman 2023 omvaldes det registrerade revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) för tiden intill slutet av årsstämman 2024.