Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Attendos organisation och förvaltning. Enligt Attendos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Utöver stämmovalda ledamöter utser arbetstagarorganisationer en ledamot och en suppleant. Styrelsen väljs årligen på årsstämman till slutet av nästa års årsstämma.

Styrelseordförande, medlem i ersättningsutskottet och investeringsutskottet

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet.

Styrelseledamot, medlem i investeringsutskottet

Styrelseledamot, medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Styrelseledamot, ordförande i investeringsutskottet och i ersättningsutskottet samt medlem i revisionsutskottet

Styrelseledamot

Erfarenhet av affärsverksamhet

Attendos styrelse består av sju stämmovalda ledamöter inklusive VD, samt en ledamot och en suppleant utsedd av arbetstagarorganisationer. På styrelsemöten deltar även koncernens ekonomi- och finanschef. Övriga medlemmar av koncernledning och andra anställda deltar vid behov. Samtliga styrelseledamöter har erfarenhet av affärsverksamhet och andra områden relevanta för Attendos verksamhet.