Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Attendos organisation och förvaltning. Enligt Attendos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Utöver stämmovalda ledamöter kan arbetstagarorganisationer utse ledamöter och suppleanter till dessa.

Styrelsen väljs årligen på årsstämman till slutet av nästa års årsstämma.

hero icon left
hero icon right

Styrelsens arbete

Styrelsen behandlar frågor avseende Attendos utveckling inom områdena kvalitet och verksamhetsutveckling, ekonomi och budget, riskhantering, regelefterlevnad och intern kontroll, kunder och strategi samt ledare och medarbetare. Styrelsen behandlar och beslutar även om bolagets finansiella rapporter, och följer mellan rapporterna den finansiella utvecklingen samt värdeskapande- och åtgärdsplaner.

Attendos styrelseledamöter har erfarenhet av affärsverksamhet och omsorgsfrågor samt andra områden som är relevanta för utvecklingen av Attendo. Bolagets VD och ekonomi och finansdirektör deltar vid styrelsemöten, tillsammans med övriga ledningspersoner och medarbetare efter behov. Sekreterare vid styrelsens möten är Attendos chefsjurist.