Årsstämma 2020

Årsstämman i Attendo AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 15 april 2020 klockan 17.00 på Restaurang Bra Mat i Danderyd, Stockholm.

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta bolaget, genom brev till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till: attendoboard@attendo.com. För att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ska förslag ha inkommit till bolaget senast den 26 februari 2020.

Aktieägare är även välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget, genom brev eller e-post enligt ovan.

Aktieägare som vill delta på årsstämman anmäler sig genom följande formulär: Anmälan

För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakt för detta ändamål kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 0771 -24 64 00 eller via e-post på info@computershare.se.

Åtgärder vid Attendos årsstämma i ljuset av Covid-19 (Corona)

Utvecklingen avseende Covid-19 (Corona) kommer att beaktas i samband med Attendos årsstämma den 15 april 2020. För närvarande planeras nedan åtgärder för att värna om våra aktieägares välbefinnande samt deras möjlighet att vid årsstämman tillvarata sina rättigheter. Vi följer dock utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera och komplettera vår planering och rekommendationer.

  • För de som önskar utöva sin beslutanderätt på stämman, men inte vill närvara fysiskt, påminner vi om möjligheten att delta genom ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via länken nedan.
  • Inregistrering sker endast kort före stämmans start (från och med kl. 16.30. Stämman inleds kl. 17.00).
  • Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter, revisorer eller ledningspersoner, anställda och funktionärer från Attendo som besökt drabbade områden under tvåveckorsperioden före stämman eller uppvisat symptom som indikerar risk för Corona-smitta kommer att närvara vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen iaktta samma förhållningsregel.
  • Antalet närvarande funktionärer och anställda kommer att minimeras. Inga externa gäster kommer att bjudas in av bolaget.

Att värna om våra kunders, och deras närståendes, hälsa och säkerhet samt att säkerställa en god arbetsmiljö för våra anställda, är en central del i Attendos verksamhet. Vi har infört striktare hygienrutiner samt skärpta karantäns- och besöksregler i våra verksamheter.