Hoppa till huvudinnehåll

Översikt av Attendos verksamhet i ljuset av taxonomin

Attendos verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg till personer med
funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Vi har utvärderat var och en av dessa delar av vår verksamhet i ljuset av miljömål 1 (Begränsning av klimatförändringar) och miljömål 2 (Anpassning till klimatförändringar).

De ekonomiska aktiviteter som omfattas av miljömål 1 och 2 är sådana som identifierats som de mest relevanta för att minska utsläppen av växthusgaser och för att förbättra klimattålighet. Detta inkluderar sektorer med det
högsta bidraget till CO2-utsläpp (energi, tillverkning, transport och byggnader), samt aktiviteter som möjliggör omställning av dessa sektorer, eftersom en omställning bedöms som nödvändig för att uppnå EU:s klimatmål.

Attendos verksamhet omfattas inte av de aktiviteter som enligt regelverket
är relevanta för miljömål 1. Av detta kan man dra slutsatsen att omsorgsverksamhet inte har identifierats som en större källa till utsläpp av växthusgaser.

Attendos verksamhet omfattas av de aktiviteter som enligt regelverket är
relevanta för miljömål 2. Regelverket omfattar ”Vård och omsorg med boende” (punkten 12.1), vilket innefattar större delen av Attendos omsorgsverksamhet. Anledningen till att omsorgsverksamhet omfattas av miljömålet avseende anpassning till klimatförändringar är att ”produktionsanläggningarna”, dvs. fastigheterna i vilka omsorgen bedrivs, betraktas som en betydande del av att producera omsorgen. Attendos
affärsmodell bygger på att Attendo hyr de fastigheter som verksamheten
bedrivs i. Detta innebär att Attendo inte har full rådighet över dessa fastigheter.

Att arbeta nära fastighetsutvecklare och fastighetsägare är dock ett av våra
starkt prioriterade områden. Genom ett nära samarbete och en tydlig kravställning från Attendo inom bl a hållbarhet kan vi bidra till att allt fler fastigheter uppfyller hållbarhetskriterierna.

Attendos omsättning genereras genom omsorgsverksamheten. Genom vår omsorgsverksamhet är vi dock även del i en värdekedja som omfattar våra
investeringar och utgifter inom flera sektorer. Våra investeringar och kapitalutgifter relaterar primärt till ingående i långsiktiga hyresavtal. Våra mest betydande driftsutgifter är personalkostnader, vilka inte ingår i taxonomins definition av driftsutgifter.

Med utgångspunkt i det ovanstående är ett av Attendos viktigaste bidrag till
en hållbar utveckling, i ljuset av EU:s miljömål avseende klimatförändringar,
att ställa krav på och arbeta nära hyresvärdar och andra leverantörer. Attendos ambition är att under 2023 intensifiera detta arbete och att kunna utveckla rapporteringen i detta avseende.

imagepbb2.png

Kommentarer till nyckeltalen

Omsättning

Attendo redovisar inte någon omsättning som omfattas av taxonomin. Detta beror på att Attendos verksamhet inte omfattas av miljömål 1 samt att den nuvarande tolkningen av nyckeltalet omsättning inte ger utrymme för att inkludera omsättning från omsorgsverksamheten. Attendo kommer dock att löpande utvärdera denna tolkning.

Kapitalutgifter, CapEx

Attendo redovisar vissa kapitalutgifter baserat på att de utgör ”inköp av output från verksamheter som omfattas av taxonomin”, vilket utgör ett slag av kapitalutgifter som ska redovisas enligt taxonomin. Andelen av dessa utgifter som är förenliga med de definierade hållbarhetskriterierna i taxonomi uppgår till 0 för 2022. Detta beror inte på att de inte är hållbara, utan på att leverantörernas nuvarande processer och arbetssätt samt grad av dokumentation inte bedömts som tillräcklig för att kunna läggas till grund för slutsatser om förenligheten med de definierade hållbarhetskriterierna. Att utveckla dessa processer och därmed kvaliteten i rapporteringen är ett viktigt fokusområde för 2023.

Driftsutgifter, Opex

Attendos driftsutgifter (Opex), med tillämpning av taxonomins definition,
innefattar byggnadsunderhåll och leasingkontrakt som ej kostnadsförts
enligt IFRS 16. Totala Opex är inte väsentliga för Attendos affärsmodell
eftersom de utgör en så liten del av ordinarie driftsutgifter respektive
Attendos verksamhet och de undantas därför från rapporteringen, i enlighet
med taxonomins undantag för ickeväsentliga driftsutgifter.