Hoppa till huvudinnehåll

Sedan bolagets start har Attendo expanderat sina verksamheter till att inkludera fler geografiska områden och nya affärsområden. Idag finns Attendo i Sverige, Finland och Danmark. Med visionen att stärka individen bedriver vi verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Allt fler kommuner väljer att samarbeta med Attendo eftersom det bidrar till valfrihet och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som det blir en genomlysning av kommunernas kostnader med en effektivare användning av skattemedel som följd.

Attraktiv marknad med stark tillväxtpotential

  • En åldrande befolkning ökar behovet av omsorg: Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre i befolkningen samt en stigande förväntad livslängd innebär att efterfrågan på och behovet av omsorgstjänster i samhället kommer att öka, särskilt efterfrågan på äldreboenden och hemtjänst.
  • Ökad andel privata utförare av omsorg: Den privata andelen omsorg har ökat historiskt. Trender som ökat kvalitetsfokus, högre efterfrågan på valfrihet och behov av produktivitetsförbättringar, bidrar till att andelen privat utförd omsorg förväntas fortsätta växa framöver.
  • Ökande konsumentkrav: I takt med en ökande levnadsstandard har kunder och deras närståendes beteende förändrats. De är i dag mer aktiva i sina val och utvärderar allt oftare fler omsorgsalternativ innan de fattar ett beslut.
  • Ökat intresse för valfrihet: I flera europeiska länder har privata aktörer och valfrihet varit ett naturligt inslag i äldreomsorgen under en längre tid. När äldreomsorgen byggdes ut i Norden var valfriheten begränsad. Intresset för att kunna välja själv har ökat bland äldre i samtliga nordiska länder.

Marknadsledande i Norden och ledande inom kvalitet

  • Marknadsledande position i Norden: Attendo är det största företaget inom omsorgstjänster i Norden. Attendo anser sig ha en unik marknadstäckning med enheter i mer än 200 kommuner och kontrakt med ungefär 30 procent av de drygt 1 100 kommunerna i Sverige, Finland och Danmark. I Sverige och Finland har Attendo kontrakt med mer än 50 procent av alla kommuner. I Sverige och Finland är Attendo det största privata företaget inom äldreomsorg. I Danmark är Attendo det näst största.
  • Beprövad attraktiv affärsmodell: Bolaget arbetar enligt Attendomodellen som utvecklats under lång tid. Attendomodellen har tre hörnstenar: De bästa människorna i en decentraliserad organisation, en stark företagskultur, samt en gemensam verktygslåda och nyfikenhet att lära.
  • Systematiskt kvalitetsarbete: Attendo har under lång tid utvecklat ett kvalitetssystem, AQ, där processer och aktiviteter definieras, mäts och följs upp. Attendo var det första privata omsorgsföretaget i Norden att publicera ett kvalitetsbokslut. Kärnan i det lokala arbetet är avvikelserapportering och den månatliga uppföljning som leds av den lokala kvalitetssamordnaren som finns på varje enhet. Arbetet protokollförs och utöver avvikelsehantering hanteras också lokala utvecklingsprojekt. Allt detta sammanställs i en månatlig kvalitetstermometer som ger medarbetarna lokal återkoppling samt bidrar till lärande mellan verksamheter. Genom Attendos systematiska kvalitetsarbete uppnås bland annat hög kundnöjdhet och möjlighet till mer aktiviteter för äldre inom äldreomsorgen.

Plattform för fortsatt utveckling

  • Fortsatt organisk tillväxt: Attendo har drivit organisk tillväxt under lång tid. Genom att fortsätta erbjuda god kvalitet via Bolagets beprövade affärsmodell bedömer Attendo att det är väl positionerat för fortsatt organisk tillväxt under de kommande åren.
  • Historik av komplementära förvärv: Utöver att växa organiskt har Attendo en historik av att växa genom förvärv. Attendo har utvecklat tydliga riktlinjer för att identifiera och genomföra förvärv. Identifiering och val av förvärvsbolag drivs av bedömningar av verksamhetens kvalitet, affärsbehov, tillgänglighet och finansiella överväganden.