Hoppa till huvudinnehåll
Datum Transaktion Förändring antalet aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde
2015-09-17 Bildande 50 000 50 000  50 000 50 000 1
2015-10-23  Apportemission (1) 500 000 550 000  500 000  550 000
2015-10-23  Indragning aktier 50 000  500 000  -50 000  500 000 
2015-11-23  Sammanslagning aktier -499 999  500 000  500 000 
2015-11-09  Uppdelning aktier 91 225 118  91 225 119  500 000  0,005481 
2015-11-30  Apportemission (2) 44 774 881  136 000 000  245 408,73  745 408,73  0,005481 
2015-11-30  Nyemission i erbjudandet (3) 24 000 000  160 000 000  131 542,72  876 951,45  0,005481 
2017-11-24 Konvertering av tekningsoptioner 741 948 160 741 948 4 067 881 018 0,005481 
2017-12-12 Konvertering av tekningsoptioner 191 150 160 933 098 1048 882 066 0,005481 
2018-11-22 Konvertering av tekningsoptioner 115 254 161 048 352 632 882 697 0,005481
2018-11-30 Konvertering av tekningsoptioner 338 240 161 386 592 1 854 884 551 0,005481
 
1) I samband med apportemissionen blev Bolaget publikt.
2) Beräknat datum.
3) Styrelsen kommer, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 23 oktober 2015, besluta om nyemission av 24 000 000 aktier i samband med Erbjudandet. Aktiekapitalets
förändring har angivits som om samtliga dessa aktier har emitterats. Aktierna kommer av emissionstekniska skäl att tecknas av SEB. De aktier som emitteras kommer därvid att emitteras till
en kurs om cirka 0,005481 kronor per aktie varefter SEB, sedan betalning och leverans skett på likviddagen för Erbjudandet, kommer att lämna ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan priset i Erbjudandet och teckningskursen om 131 542,72 kronor (med avdrag för vissa transaktionskostnader).