Hoppa till huvudinnehåll

Hur bidrar du till de Globala målen? - Globala målen

Attendo bidrar aktivt till 6 av 17 hållbarhetsmål

Mål 3 – hälsa och välbefinnande

Bidrag: Attendo tillhandahåller innovativa omsorgstjänster av hög kvalitet, vilket bidrar till att främja hälsa och välbefinnande för människor i alla åldrar.

Aktiviteter 2022: Attendo har under 2022 fortsatt att utveckla en
ny syn på kvalitetsarbete, där den enskildes livskvalitet mäts och följs upp och läggs till grund för den individuella omsorgsplanen.

Mål 5 – jämställdhet

Bidrag: Attendo har en hög andel kvinnor såväl bland medarbetare som bland cheferna, vilket bidrar till att öka kvinnors inflytande och egenmakt i samhället i stort liksom i näringslivet.

Aktiviteter 2022: Attendos ledningsgrupp har under 2022
utökats med en kvinnlig medlem, och består nu av tre kvinnor och fyra män. Sedan 2019 är de högsta operativa cheferna i Attendos båda affärsområden kvinnor. Tre ordinarie ledamöter och två arbetstagarrepresentanter
i styrelsen är kvinnor.

Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bidrag: Attendo har ett gott och nära samarbete med lokala fackföreningar och följer tecknade kollektivavtal som erbjuder medarbetare goda arbetsvillkor och förmåner.

Aktiviteter 2022: Attendo har under 2022 mött upp sjukskrivningar till följd av covid-19 och brist på kompetens med extra hyrpersonal, för att
underlätta vardagen för den ordinarie arbetskraften.

Mål 10 – minskad ojämlikhet

Bidrag: Attendo sprider aktivt bästa arbetsmetoder inom hela sitt geografiska verksamhetsområde, vilket ökar jämlikheten inom hälsa och omsorg för personer med omsorgsbehov.

Aktiviteter 2022: Attendo har under 2022 upphandlat nya verktyg för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheten, förbättra den systematiska uppföljningen samt inlett ett projekt för att införa ett datadrivet beslutsstöd som kan förutse omsorgsbehov.

Mål 11 – hållbara städer och samhällen

Bidrag: Attendo uppför omsorgsfastigheter som bidrar till stadsutveckling, gör samhället inkluderande, säkert och hållbart, samt hjälper kommunerna att erbjuda offentligt finansierad omsorg av hög kvalitet till fler personer med omsorgsbehov.

Aktiviteter 2022: Attendo har under 2022 öppnat 274 nya platser i omsorgsboende i egen regi, samt påbörjat byggandet av 166 nya platser. Flera projekt för omställning till klimatsmarta lösningar har bedrivits på enskilda fastigheter.

Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen

Bidrag: Attendo bidrar till att äldre och personer med funktionsnedsättningar får ökad valfrihet och inflytande över sin omsorg, vilket ökar deras delaktighet i samhället.

Aktiviteter 2022: Attendo har under 2022 flyttat intranätet till medarbetarappen Appendo, samt utökat användningen av närståendeappen Nära i fler verksamheter.

 

Attendo påverkar 8 av 17 hållbarhetsmål

 • Mål 4 – god utbildning för alla

 • Mål 6 – rent vatten och sanitet för alla

 • Mål 7 – hållbar energi för alla

 • Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

 • Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna

 • Mål 14 – hav och marina resurser

 • Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald

Attendo påverkar inte 3 av 17 hållbarhetsmål

 • Mål 1 - Ingen fattigdom

 • Mål 2 - Ingen hunger

 • Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål på www.globalamålen.se