Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål

Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har materiell påverkan på samt mål som inte berörs av Attendos verksamhet.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Den senaste kartläggningen visar att Attendo i sin verksamhet aktivt bidrar till att påverka uppfyllnaden av sex av FN:s sjutton mål. Attendo har därutöver viss materiell påverkan på ytterligare åtta mål, medan endast tre mål inte bedöms påverkas av Attendos verksamheter.

Attendo bidrar aktivt till 6 av 17 hållbarhetsmål

Mål 3 – hälsa och välbefinnande

Attendos affärsidé är att bidra med innovativa omsorgstjänster av hög kvalitet, vilket bidrar till att främja hälsa och välbefinnande för människor i alla åldrar.

Mål 5 – jämställdhet

Attendo har en hög andel kvinnor såväl bland medarbetare som bland cheferna, vilket bidrar till att öka kvinnors inflytande och egenmakt i samhället i stort liksom i näringslivet.

Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Attendo har ett nära samarbete med lokala fackföreningar och följer tecknade kollektivavtal som erbjuder medarbetare avtalsenliga arbetsvillkor och förmåner.

Mål 10 – minskad ojämlikhet

Attendo sprider aktivt bästa arbetsmetoder inom hela sitt geografiska verksamhetsområde, vilket ökar jämlikheten inom hälsa och omsorg för personer med omsorgsbehov.

Mål 11 – hållbara städer och samhällen

Attendo bygger ändamålsfastigheter som bidrar till stadsutveckling, gör samhället inkluderande, säkert och hållbart, samt hjälper kommunerna att erbjuda offentligt finansierad omsorg av hög kvalitet till fler personer med omsorgsbehov.

Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen

Attendo bidrar till att äldre och personer med funktionsnedsättningar får ökad valfrihet och inflytande över sin omsorg, vilket ökar deras delaktighet i samhället.

Attendo påverkar 8 av 17 hållbarhetsmål

 • Mål 4 – god utbildning för alla

 • Mål 6 – rent vatten och sanitet för alla

 • Mål 7 – hållbar energi för alla

 • Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

 • Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna

 • Mål 14 – hav och marina resurser

 • Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald

Attendo påverkar inte 3 av 17 hållbarhetsmål

 • Mål 1 - Ingen fattigdom

 • Mål 2 - Ingen hunger

 • Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål på www.globalamålen.se