Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål

Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har materiell påverkan på samt mål som inte berörs av Attendos verksamhet.

hero icon left
hero icon right

Attendos verksamhet bidrar i flera delar till FN:s globala hållbarhetsmål, de så kallade Agenda 2030-målen. Nedan visas vilka hållbarhetsmål som Attendo direkt och indirekt bidrar till genom sin verksamhet, samt exempel på direkta bidrag under 2020.

Attendo bidrar aktivt till 6 av 17 hållbarhetsmål

Mål 3 – hälsa och välbefinnande

Bidrag: Attendos affärsidé är att bidra med innovativa omsorgstjänster av hög kvalitet, vilket bidrar till att främja hälsa och välbefinnande för människor i alla åldrar.

Insatser 2020: Attendo har under 2020 arbetat målmedvetet för att begränsa effekterna av covid-19 på äldre, och har genomgående gått längre än myndigheternas rekommendationer vad gäller t ex användning av skyddsutrustning.

Mål 5 – jämställdhet

Bidrag: Attendo har en hög andel kvinnor såväl bland medarbetare som bland cheferna, vilket bidrar till att öka kvinnors inflytande och egenmakt i samhället i stort liksom i näringslivet.

Insatser 2020: Attendo utsåg en ny kvinnlig affärsområdeschef för Skandinavien. Sedan 2019 är de högsta cheferna i Attendos båda affärsområden kvinnor och del av ledningsgruppen. Fem av nio ledamöter i styrelsen är kvinnor.

Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bidrag: Attendo har ett nära samarbete med lokala fackföreningar och följer tecknade kollektivavtal som erbjuder medarbetare avtalsenliga arbetsvillkor och förmåner.

Insatser 2020: Attendo har slutit nya avtal rörande löner för samtliga anställda, med löneökningar i linje med branschen i övrigt. Ett nytt utvecklingsstipendium för framstående medarbetare och verksamheter har instiftats.

Mål 10 – minskad ojämlikhet

Bidrag: Attendo sprider aktivt bästa arbetsmetoder inom hela sitt geografiska verksamhetsområde, vilket ökar jämlikheten inom hälsa och omsorg för personer med omsorgsbehov.

Insatser 2020: En ny gemensam operativ modell - Attendo Way - har utvecklats och börjat implementeras i samtliga länder där Attendo bedriver verksamhet. En ny modell för kvalitetsarbete är under utveckling.

Mål 11 – hållbara städer och samhällen

Bidrag: Attendo uppför omsorgsfastigheter som bidrar till stadsutveckling, gör samhället
inkluderande, säkert och hållbart, samt hjälper kommunerna att erbjuda offentligt finansierad omsorg av hög kvalitet till fler personer med omsorgsbehov.

Insatser 2020: Attendo har under året påbörjat byggandet av 1 036 nya platser i omsorgsboende, samt öppnat 1 349 färdigställda platser i egen regi. 

Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen

Bidrag: Attendo bidrar till att äldre och personer med funktionsnedsättningar får ökad valfrihet och inflytande över sin omsorg, vilket ökar deras delaktighet i samhället.

Insatser 2020: Attendo har under 2020 lanserat två nya appar för att förbättra kommunikationen med närstående, samt mellan Attendos medarbetare.

 

Attendo påverkar 8 av 17 hållbarhetsmål

 • Mål 4 – god utbildning för alla

 • Mål 6 – rent vatten och sanitet för alla

 • Mål 7 – hållbar energi för alla

 • Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

 • Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna

 • Mål 14 – hav och marina resurser

 • Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald

Attendo påverkar inte 3 av 17 hållbarhetsmål

 • Mål 1 - Ingen fattigdom

 • Mål 2 - Ingen hunger

 • Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål på www.globalamålen.se