Attendos verksamhet bidrar i flera delar till FN:s globala hållbarhetsmål, de så
kallade Agenda 2030-målen. Nedan visas vilka hållbarhetsmål som
Attendo direkt och indirekt bidrar till genom sin verksamhet, samt exempel på
aktiviteter under 2021.

Attendo bidrar aktivt till 6 av 17 hållbarhetsmål

Mål 3 – hälsa och välbefinnande

Bidrag: Attendo tillhandahåller innovativa omsorgstjänster av hög kvalitet, vilket bidrar till att främja hälsa och välbefinnande för människor i alla åldrar.

Aktiviteter 2021: Attendo har under 2021 fortsatt att arbeta målmedvetet för att begränsa effekterna av covid-19 på äldre, och har genomgående gått längre än myndigheternas rekommendationer vad gäller användning av skyddsutrustning.

Mål 5 – jämställdhet

Bidrag: Attendo har en hög andel kvinnor såväl bland medarbetare som bland cheferna, vilket bidrar till att öka kvinnors inflytande och egenmakt i samhället i stort liksom i näringslivet.

Aktiviteter 2021: Attendo har utsett två kvinnliga funktionschefer i Skandinavien under 2021. Sedan 2019 är de högsta operativa cheferna i Attendos båda affärsområden kvinnor och del av ledningsgruppen. Sex av tio ledamöter i styrelsen är kvinnor.

Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bidrag: Attendo har ett gott och nära samarbete med lokala fackföreningar och följer tecknade kollektivavtal som erbjuder medarbetare goda arbetsvillkor och förmåner.

Aktiviteter 2021: Attendo har infört ett utökat friskvårdsbidrag för medarbetare i Skandinavien samt kompenserat insatser under coronapandemin med återhämtningstid.

Mål 10 – minskad ojämlikhet

Bidrag: Attendo sprider aktivt bästa arbetsmetoder inom hela sitt geografiska verksamhetsområde, vilket ökar jämlikheten inom hälsa och omsorg för personer med omsorgsbehov.

Aktiviteter 2021: Attendo har under 2021 fortsatt att utveckla den operativa modellen – Attendo Way – och implementera den i samtliga verksamheter. En ny modell för kvalitetsarbete är under utveckling. Ett pilotprojekt för att mäta livskvalitet har inletts i Attendo Skandinavien.

Mål 11 – hållbara städer och samhällen

Bidrag: Attendo uppför omsorgsfastigheter som bidrar till stadsutveckling, gör samhället
inkluderande, säkert och hållbart, samt hjälper kommunerna att erbjuda offentligt finansierad omsorg av hög kvalitet till fler personer med omsorgsbehov.

Aktiviteter 2021: Attendo har under året påbörjat byggandet av 231 nya platser i omsorgsboende, samt öppnat 832 färdigställda platser i egen regi. Arbetet med en hållbarhetsstrategi för fastighetsförvaltningen har påbörjats.

Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen

Bidrag: Attendo bidrar till att äldre och personer med funktionsnedsättningar får ökad valfrihet och inflytande över sin omsorg, vilket ökar deras delaktighet i samhället.

Aktiviteter 2021: Attendo har under 2021 fortsatt att rulla ut närståendeappen Nära till kunder och närstående i Skandinavien, och arbetar för att göra intranätet till en del av mobilappen Appendo.

 

Attendo påverkar 8 av 17 hållbarhetsmål

 • Mål 4 – god utbildning för alla

 • Mål 6 – rent vatten och sanitet för alla

 • Mål 7 – hållbar energi för alla

 • Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

 • Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna

 • Mål 14 – hav och marina resurser

 • Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald

Attendo påverkar inte 3 av 17 hållbarhetsmål

 • Mål 1 - Ingen fattigdom

 • Mål 2 - Ingen hunger

 • Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål på www.globalamålen.se