Sökresultat

Sökresultat

Årsstämma 2020

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls onsdagen den 15 april 2020 klockan 17.00 på Restaurang Bra Mat i Danderyd, Stockholm.

Thumbs.db

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottetsarbete.

Förvärv & Avyttringar

Lista över Attendos största förvärv och avyttringar.

Finansiering

Attendo ingick 2015 ett låneavtal med Danske Bank och Svenska Handelsbanken. Bankerna har förbundit sig att tillhandahålla vissa kreditfaciliteter vid genomförandet av börsintroduktionen i syfte att finansiera refinansieringen av den befintliga lånefinansieringen i bolaget och säkerställa verksamhetens löpande finansieringsbehov.

Aktiekapitalets utveckling

Tabell över aktiekapitalets utveckling i Attendo.

Investerarpolicy

Attendos investerarpolicy.

Systemet för välfärdstjänster

Det nordiska systemet för välfärdstjänster inom vård och omsorg vilar på offentlig finansiering, lokalt eller regionalt ansvar samt ett omfattande regelverk för upphandling och kvalitetstillsyn. Systemet har gradvis öppnats för alternativa utförare i takt med att reformer genomförts.

Så skapar vi värde

Attendo fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att bland annat främja kvalitetsutveckling.