Sökresultat

Sökresultat

Video 6.MOV

Prenumeration

Här kan du prenumerera på Attendos pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisning.

Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Ersättning till ledande befattningshavare

Attendos system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Årsstämma 2020

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls onsdagen den 15 april 2020 klockan 17.00 på Restaurang Bra Mat i Danderyd, Stockholm.

Thumbs.db

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottetsarbete.

Förvärv & Avyttringar

Lista över Attendos största förvärv och avyttringar.

Finansiering

Attendo ingick 2015 ett låneavtal med Danske Bank och Svenska Handelsbanken. Bankerna har förbundit sig att tillhandahålla vissa kreditfaciliteter vid genomförandet av börsintroduktionen i syfte att finansiera refinansieringen av den befintliga lånefinansieringen i bolaget och säkerställa verksamhetens löpande finansieringsbehov.