Fokusområde: Engagerade medarbetare

Attendos ambition är att vara en ledande arbetsgivare med
utmärkt ledarskap, personlig utveckling och lika möjligheter.

hero icon left
hero icon right

All omsorg skapas i vardagen, i det enskilda mötet mellan Attendos medarbetare och kunden. På Attendo arbetar vi för att ge varje medarbetare förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt. Vi gör det genom att bygga vår omsorg på tydliga värderingar, ett branschledande ledarskap, personliga utvecklingsmöjligheter och uppmuntran att bidra till att förbättra omsorgsarbetet.

Ett företag med tydliga värderingar

Attendo är ett stort företag med cirka 27 000 medarbetare. Vårt uppdrag och våra värderingar utgör både en ambition och ett arbetsverktyg. Värderingarna – omtanke, engagemang och kompetens – fungerar som vägvisare för att leverera på vårt uppdrag: att stärka individen. Uppdraget innebär att vi genom allt vi gör ska se, stödja och stärka varje person i vår omsorg till ett självständigt och meningsfullt liv.

Värderingsarbetet utgår från varje verksamhet och de situationer som uppstår lokalt. En regional värderingsorganisation samlas under ett nationellt paraply med ansvar för att genomföra utbildningar, sprida information och ta fram praktiska verktyg för värderingsarbetet. Återkommande värderingsveckor säkerställer att värderingsarbetet sätts i fokus.

Omsorgshjältar i fokus

Attendo har under 2021 fortsatt att uppmärksamma medarbetare som gör skillnad i omsorgen. I Skandinavien har varje region utsett en regional omsorgshjälte som prövat nya arbetssätt, haft en särskild förmåga att lyfta omsorgen eller vara en förebild för andra. Samtliga omsorgshjältar har porträtterats i Magasinet Omsorg, en kund- och medarbetartidning som distribuerats i över 26 000 exemplar i Attendo Skandinavien. Efter en omröstning bland medarbetare utsågs Ahmed Idris Omar, lokalvårdare på Attendo Skutan i Huddinge, till Årets omsorgshjälte i Skandinavien.

Respekt för människors olikheter

Attendo välkomnar medarbetare från olika kulturella och etniska bakgrunder. Varje medarbetare i Attendo ska behandlas respektfullt och ges likvärdiga arbetsvillkor, arbetsförhållanden och möjligheter till utveckling.

Attendo vill ha stolta medarbetare som står upp för alla människors lika värde. Vi motverkar aktivt alla former av diskriminering – mellan medarbetare, mellan kunder, samt mellan kund och medarbetare. Chefer diskuterar och informerar löpande om Attendos arbete med att motverka diskriminering.

Nöjda medarbetare

Attendo lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare och att medarbetarna ska vara nöjda med sin egen arbetssituation och sin närmaste chef. Vi följer löpande upp vad våra medarbetare tycker genom årliga utvecklingssamtal, månatliga arbetsplatsträffar och daglig dialog. Regelbundna temperaturmätningar undersöker medarbetarnas arbetssituation samt hur nöjda de är med arbetet och sin arbetsplats.

Löpande kompetensutveckling

Attendo erbjuder utbildningar av såväl nya som befintliga medarbetare. Nyanställda erbjuds en grundlig introduktion med handledda arbetspass och fadderverksamhet. All kompetensutveckling utgår från individuella planer. Medarbetare kan också delta i lokala, centrala och digitala utbildningar. Vi erbjuder också lärande på arbetsplatsen och uppmuntrar till jobbrotation. Under 2021 har Attendo introducerat Attendo Talents, ett nytt verktyg som samlar samtliga medarbetares kompetenser och kompetensutveckling. Två extra ledighetsdagar samt ett förstärkt friskvårdsbidrag har erbjudits anställda för att underlätta återhämtning efter pandemin.

Chefer med stort eget ansvar

Attendo arbetar systematiskt med att rekrytera och utveckla de bästa cheferna. Ledarskap i Attendo handlar om ansvar, synlighet och tillgänglighet. Varje verksamhetschef har ett eget ansvar för sin verksamhet och att delegera ansvar så att medarbetarna känner delaktighet. Stödfunktioner och rutiner säkerställer att verksamheter håller en jämn och hög lägsta nivå.

En god arbetsmiljö

Attendo arbetar aktivt, systematiskt och förebyggande för att minska risker och bidra till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Vi utbildar chefer och medarbetare i att bedöma risker och agera på ett sätt som gör att vi får trygga och säkra arbetsplatser, och förebygger risker för hot och våld. Sjukskrivningar följs upp för att hjälpa medarbetare att snabbt komma tillbaka i arbete.

En pålitlig arbetsgivare

Attendos många medarbetare är nyckeln till att bedriva verksamheten på ett ansvarfullt sätt. Attendo strävar efter att vara en pålitlig arbetsgivare, som främjar och respekterar medarbetares rättigheter, upprätthåller goda anställnings- och arbetsförhållanden samt sätter arbetsmiljö, företagskultur och utvecklingsmöjligheter i fokus.

Attendo strävar efter att ha konstruktiva relationer med medarbetare och med deras fackliga ombud. Samarbete och konstruktiv dialog är en självklar del i att få Attendos medarbetare att känna delaktighet och mening i omsorgsarbetet och känna engagemang för Attendos kunder. Med anledning av en uppmärksammad dokumentär i Sveriges Radio under våren 2021 har samtliga medarbetare i Attendo Skandinavien erbjudits utbildning i meddelarfrihet. Operativa chefer och nyckelpersoner har också erbjudits utbildning i kommunikativt ledarskap.

Attendo har under året även bedrivit coronasamtal på samtliga verksamheter i Skandinavien för att inhämta medarbetarnas syn på hanteringen av pandemin.