Hoppa till huvudinnehåll

Ett företag med tydliga värderingar

All omsorg skapas i det enskilda mötet mellan Attendos medarbetare och kunden. På Attendo arbetar vi för att ge varje medarbetare förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt. Vi gör det genom att bygga vår omsorg på tydliga värderingar, ett branschledande ledarskap, personliga utvecklingsmöjligheter och uppmuntran att bidra till att förbättra omsorgsarbetet.

Attendo är ett stort företag med över 30 000 medarbetare. Vårt uppdrag och
våra värderingar utgör både en ambition och ett arbetsverktyg.

Värderingsarbetet i Attendo Skandinavien utgår från varje verksamhet och de situationer som uppstår lokalt. En regional värderingsorganisation samlas under ett nationellt paraply med ansvar för att genomföra utbildningar, sprida information och ta fram praktiska verktyg för värderingsarbetet. Två värderingsveckor har hållits under våren och hösten, med ett särskilt fokus på uppförandekoden vid höstens vecka.

I Finland är värderingsarbetet integrerat med kundupplevelsearbetet, som finns närmare beskrivet i avsnittet Livskvalitet.

Omsorgshjältar i fokus

Attendo har under 2022 fortsatt att uppmärksamma medarbetare som gör
skillnad i omsorgen. I Skandinavien har varje region utsett en regional omsorgshjälte som prövat nya arbetssätt, haft en särskild förmåga att lyfta omsorgen eller vara en förebild för andra. Samtliga omsorgshjältar har porträtterats i Magasinet Omsorg, en kund- och medarbetartidning
som distribuerats i över 25 000 exemplar i Attendo Skandinavien. Efter en omröstning bland samtliga medarbetare utsågs Mohammed Kamruzzaman på Attendo Sabbatsbergsbyn till Årets Omsorgshjälte.

Löpande kompetensutveckling

Attendo erbjuder utbildningar för såväl nya som befintliga medarbetare. Nyanställda erbjuds en grundlig introduktion med handledda arbetspass och fadderverksamhet. All kompetensutveckling utgår från individuella planer. Medarbetare kan också delta i lokala, centrala och digitala utbildningar. Vi erbjuder också lärande på arbetsplatsen och uppmuntrar till jobbrotation.

Under 2022 har ett nytt utbildningsprogram – Attendo Akatemia – tagit form i Finland. Programmet ska fånga upp såväl introduktionen av nya medarbetare som vidareutbildning av allt från timanställda och heltidsanställda till teamchefer och verksamhetschefer. Lanseringen är planerad till inledningen av 2023.

Chefer med stort eget ansvar

Ledarskap i Attendo handlar om ansvar, synlighet och tillgänglighet. Varje verksamhetschef har ett eget ansvar för sin verksamhet och att delegera ansvar så att medarbetare känner delaktighet. Stödfunktioner och rutiner säkerställer att verksamheter håller en jämn och hög lägsta nivå.

Under 2022 har ett nytt centralt introduktionsprogram för chefer lanserats i Attendo Skandinavien, om totalt sju utbildningsdagar vid tre tillfällen. Träffar varvas med e-utbildningar och onlineseminarier för att ge mer tid åt erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Det finska ledarskapsprogrammet Taru 3.0 som lanserades 2021 har fortsatt under året, nu även med fysiska utbildningstillfällen efter pandemin. Totalt har cirka 550 chefer tagit del av olika teman, bland annat inom verksamhetsstyrning och hantering av anställningsavtal.

Nöjda medarbetare

Attendo lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare och att medarbetarna ska vara nöjda med sin egen arbetssituation och sin närmaste chef. Vi följer löpande upp vad våra medarbetare tycker genom årliga utvecklingssamtal, månatliga arbetsplatsträffar och daglig dialog. Regelbundna temperaturmätningar undersöker medarbetarnas arbetssituation samt hur nöjda de är med arbetet och sin arbetsplats.

Goda arbetsvillkor för alla medarbetare

Attendo ska vara en pålitlig arbetsgivare, som främjar och respekterar medabetares rättigheter, upprätthåller goda anställnings- och arbetsförhållanden samt sätter arbetsmiljö, företagskultur och utvecklingsmöjligheter i fokus.

Vi arbetar aktivt, systematiskt och förebyggande för att minska risker och bidra till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Chefer och medarbetare utbildas i att bedöma risker och agera på ett sätt som gör att vi får trygga och säkra arbetsplatser, och förebygger risker för hot och våld. Sjukskrivningar följs upp för att hjälpa medarbetare att snabbt komma tillbaka i arbete.

Attendo välkomnar medarbetare från olika kulturella och etniska bakgrunder.
Varje medarbetare i Attendo ska behandlas respektfullt och ges likvärdiga arbetsvillkor, arbetsförhållanden och möjligheter till utveckling. Ingen form av diskriminering tillåts, och löpande samtal förs för att fånga upp medarbetares synpunkter.

Attendo strävar efter att ha konstruktiva relationer med medarbetare och med deras fackliga ombud. Samarbete och konstruktiv dialog är en självklar del i att få Attendos medarbetare att känna delaktighet och mening i omsorgsarbetet och känna engagemang för Attendos kunder.

Nöjda medarbetare

Attendo lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare och att medarbetarna ska vara nöjda med sin egen arbetssituation och sin närmaste chef. Vi följer löpande upp vad våra medarbetare tycker genom årliga utvecklingssamtal, månatliga arbetsplatsträffar och daglig dialog.

Regelbundna temperaturmätningar undersöker medarbetarnas arbetssituation samt hur nöjda de är med arbetet och sin arbetsplats. Mätningar under 2022
visar fortsatt hög nöjdhet med jobbet och med närmaste chefen (3,9 av 5), samt en ökad rekommendation av Attendo som arbetsgivare (eNPS).

Rekrytering för framtida behov

Under den kommande tioårsperioden ökar behoven av omsorg kraftigt. Samtidigt väntas den arbetsföra befolkningen inte växa, vilket gör att en större andel av de som tillkommer på arbetsmarknaden måste rekryteras till omsorgssektorn.

Attendo har under 2022 intensifierat arbetet med att säkra kompetensförsörjningen för framtida behov. I mars förvärvades företaget Silkkitie i Finland, som specialiserat sig på att rekrytera och utbilda sjuksköterskor och undersköterskor från länder med ett överskott. Totalt kommer cirka 1/3 av arbetskraftsbehovet i Finland att täckas av arbetskraftsinvandring.